PODMIENKY PRE POSKYTNUTIE PODPORY ZO ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA V ROKU 2017

Rok 2017 nepriniesol v oblasti financovania štátnej podpory zo ŠFRB žiadne podstatné zmeny. Pod vedením nového generálneho riaditeľa ŠFRB Ing. Juraja Kurňavku sa pripravuje novela zákona o ŠFRB, ktorá by mala rozšíriť účely podpory a modifikovať podmienky k zjednodušeniu žiadostí od roku 2018. V tomto roku sa fond naďalej zameriava hlavne na výstavbu nájomných bytov pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva a na obnovu a zatepľovanie bytového fondu. Novela zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorá je účinná od 1. januára 2016 vytvorila sieť bezpečnostných prvkov pre maximálnu ochranu žiadateľa a zachovala všetky účely podpory s možnosťou kombinácie pre získanie najvýhodnejších úverových podmienok. Globálnym aspektom poskytovania podpory zo ŠFRB je snaha o dosiahnutie energetického cieľa v zmysle stratégie Európa 2020.

 

Od 1. 1. 2016 je požadovaná ultranízkoenergetická úroveň výstavby pre všetky nové budovy, ktorá je daná hornou hranicou energetickej triedy A1; pre obnovované budovy táto požiadavka platí, ak je to technicky, ekonomicky a funkčne možné, potrebné je však dodržať minimálne kritériá v zmysle STN 73 0540-2:2012/Z1:2016 a STN 73 0540-3:2012.

 

Podmienky pre poskytovanie podpory zo ŠFRB v roku 2017 vychádzajú z nasledovných legislatívnych predpisov:

 • zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z.
 • vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadostí v znení vyhlášky č. 341/2015 Z. z.

 

Obnova

V rámci obnovy bytových domov môžu vlastníci bytov získať finančné prostriedky na modernizáciu alebo rekonštrukciu spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu (výmena alebo modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome, vybudovanie bezbariérového prístupu do všetkých bytov v bytovom dome), odstránenie systémových porúch bytového domu a zateplenie bytového alebo rodinného domu. Uvedené typy obnovy je možné riešiť samostatne alebo vo vzájomných kombináciách.

 

ROZDELENIE OBNOVY NA ÚČELY

A.     modernizácia alebo rekonštrukcia spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu (ďalej len modernizácia bytového domu)

a)   výmena alebo modernizácia výťahu v bytovom dome – max. výška úveru pri výmene výťahu je 50 000 eur na jeden výťah, úroková sadzba 0,5 %.

b)   výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome – maximálny limit úveru je 70 €/m² podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 0,5 %.

c)   stavebná úprava spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, ktorou sa umožní prístup do bytov v bytovom dome pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu (zabezpečenie bezbariérového prístupu do všetkých bytov v bytovom dome osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu podľa §56 až 64 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie). Maximálny limit úveru je 110 €/m² podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 1 %.

d)   iná modernizácia bytového domu – maximálny limit úveru je 90 €/m² podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 2%.

 

B.  odstránenie systémovej poruchy bytového domu

      Maximálny limit úveru je 70 €/m² podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 1 %.

 

C.  zateplenie bytovej budovy Maximálny limit úveru je 85 €/m² zatepľovanej plochy pri bytovom aj rodinnom dome, úroková sadzba 1 %.

 

ŽIADATEĽ O PODPORU

Fyzická osoba

účel: zateplenie rodinného domu

 • FO – občan členského štátu Európskej únie, trvalý pobyt na území SR, vek min. 18 rokov, vlastný príjem z podnikania, zo závislej činnosti alebo príjem podľa osobitného predpisu – štipendium, dávky dôchodkového poistenia, atď.

účel: modernizácia bytového domu a zateplenie

 • FO – reštituent bytového domu

 

Právnická osoba

 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, zastúpení správcom
 • obec, mesto,
 • samosprávny kraj
 • iná právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá vykonáva činnosť aspoň päť rokov pred podaním žiadosti

 

V prípade spoločenstva vlastníkov bytov a NP je potrebné predložiť čestné prehlásenie predsedu spoločenstva, že spĺňa podmienky § 7c, ods. 2 a 3 zákona č. 182/1993 Z. z. (účinného od 1. 7. 2016)

 

PREHĽAD PODPÔR 2017

Tab. 1  Prehľad podpôr na obnovu bytovej budovy

tab_podpory2017.jpg

 

VÝPOČET ÚROKOVEJ SADZBY

 • Ak sa na jednej stavbe budú súčasne realizovať dva z typov obnov bytového domu, určí sa spoločná úroková sadzba vo výške nižšej z hodnôt úrokovej sadzby pre dané typy obnovy.
 • Ak sa na uvedenej stavbe budú súčasne realizovať tri a viac z typov obnovy, spoločná úroková sadzba sa určí vo výške vypočítanej ako rozdiel medzi najnižšou úrokovou sadzbou pre realizované typy obnovy a 0,5 percentuálneho bodu.

 

ZÁKLADNÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI

 • zápisnica zo schôdze vlastníkov
 • stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavebnému úradu
 • kolaudačné rozhodnutie na budovu (pri zatepľovaní)
 • list vlastníctva bytového domu
 • projektová dokumentácia (overená v stavebnom konaní)
 • zmluva so zhotoviteľom stavby a rozpočet
 • odborný dozor investora

 

PODMIENKY POSKYTNUTIA ÚVERU NA ZATEPLENIE

1.    úspora potreby tepla na vykurovanie minimálne o 35 %

2.    splnenie hygienického kritéria, kritéria výmeny vzduchu a energetického kritéria podľa STN 73 0540-2:2012/Z1:2016 a STN 73 0540-3:2012

3.    splnenie kritéria min. tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií

4.    stavbu realizuje zhotoviteľ, ktorý má na tepelnoizolačný systém vydanú správu z inšpekcie akreditovaným inšpekčným orgánom,

5.    zabezpečenie dohľadu na stavbe odborným technickým dozorom

6.    súčasťou projektového riešenia sú nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy (oprava vystupujúcich častí stavby, napr. lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu, výmena otvorových výplní v spoločných častiach, výmena okenných otvorových výplní bytov

7.    v prípade výskytu systémovej poruchy na bytovom dome sa musí preukázať, že systémová porucha bola ku dňu podania žiadosti odstránená alebo jej odstránenie je súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy,

8.    súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy je vyregulovanie vykurovacej sústavy,

9.    budova bola daná do užívania min. 10 rokov pred podaním žiadosti,

10.  žiadateľ preukáže údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za 2-ročné vyúčtovacie obdobia pred podaním žiadosti,

11.  žiadateľ sa v zmluve o poskytnutí úveru zaviaže poskytnúť údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za 5-ročných vyúčtovacích období nasledujúcich po dokončení zateplenia,

12.  na obstaranie alebo zateplenie bytovej budovy nebola poskytnutá podpora z fondu alebo dotácia MDVRR SR

 

Do obstarávacej ceny zateplenia a výmeny spoločných rozvodov sa môže započítať aj cena za vybudovanie technického zariadenia, ktoré bude využívať obnoviteľné zdroje energie alebo zariadenia na mechanické vetranie so systémom rekuperácie tepla. V uvedenom prípade je potrebné predložiť k žiadosti o úver aj právoplatné stavebné povolenie na inštaláciu uvedených zariadení.

 

ZABEZPEČENIE ÚVERU

šfrb2

 

POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI

 • Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť fondu prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu (MÚ) podľa miesta stavby v termíne od 15. 1. – 31. 10. príslušného kalendárneho roka
 • Žiadosť je po posúdení na MÚ do 10 pracovných dní zaregistrovaná do systému elektronického príjmu žiadostí, kde je automaticky vygenerované poradové číslo žiadosti v celkovom poradovníku ŠFRB.
 • Ak žiadosť spĺňa podmienky a obsahuje všetky prílohy, po overení pracovníkom MÚ je odoslaná na ŠFRB.
 • Ak má Fond v rozpočte disponibilné finančné prostriedky na príslušný účel, posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory. Fond rozhodne o poskytnutí podpory podľa poradia žiadostí určeného dátumom jej doručenia.
 • Ak žiadosť nespĺňa podmienky zákona, prípadne sú vyčerpané disponibilné finančné prostriedky na daný účel, fond rozhodne o neposkytnutí podpory a vráti žiadosť žiadateľovi bezodkladne.
 • V prípade poskytnutia podpory fond zašle žiadateľovi návrh zmluvy o poskytnutí podpory do 30 dní odo dňa podpisu rozhodnutia.
 • Po obojstrannom podpísaní úverovej zmluvy a zriadení záložného práva otvorí ŠFRB žiadateľovi účet v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, z ktorého sú preplácané faktúry za vykonané práce priamo na účet zhotoviteľa. Každá faktúra je kontrolovaná stavebným dozorom, pracovníkom príslušného mestského úradu a odborom správy a riadenia úverov ŠFRB.
 • Všetky vykonané práce musia byť v súlade s rozpočtom stavby, ktorý bol predložený k žiadosti. V prípade zmien, ku ktorým dochádza počas realizácie stavby je potrebné písomne požiadať ŠFRB o odsúhlasenie každej zmeny prostredníctvom pracovníka mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby.

 

 PREČO OBNOVOVAŤ?

 • Technicky a užívateľsky nevyhovujúci stav bytového fondu
 • Zanedbaná údržba, havarijné stavy
 • Ukončenie životnosti technických zariadení budov (výťahy, rozvody)
 • Systémové poruchy
 • Vysoká spotreba energií
 • Vysoká spotreba fosílnych palív
 • Znečisťovanie ovzdušia, skleníkové plyny

 

POTENCIÁL ÚSPOR, PRÍNOSY OBNOVY

 • Zníženie potreby energie na vykurovanie o 40 % – 60 %
 • Zníženie nákladov na bývanie
 • Predĺženie životnosti stavby o 25 – 30 rokov
 • Bezpečnosť a zvýšenie komfortu bývania
 • Nové architektonické stvárnenie budovy
 • Zvýšenie trhovej ceny nehnuteľnosti
 • Zníženie emisií CO2

 

VÝHODY FINANCOVANIA OBNOVY ZO ŠFRB

 • Výška úrokovej sadzby od 0,00 %
 • Garancia úroku počas celej doby splácania
 • Poplatok za zriadenie účtu 0,00 Eur
 • Mesačný poplatok za vedenie účtu 0,00 Eur
 • Dostatok finančných prostriedkov
 • Kontrola realizácie, dodržiavanie technických noriem a postupov

 

V roku 2016 ukončil ŠFRB čerpanie štrukturálnych fondov v rámci projektu Jessica (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), ktorého cieľom bolo zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov. Vyčerpané boli všetky prostriedky v rámci operačných programov Bratislavský kraj (OPBK), regionálny operačný program pre regióny z mimobratislavských krajov (ROP) ako aj prostriedky operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (KaHR).

 

V roku 2016 podporil ŠFRB obnovu 34 845 bytových jednotiek, za dobu svojej existencie podporil ŠFRB obnovu 230 430 bytov.

 

Všetky tlačivá, zoznamy a vzory príloh pre podanie žiadosti v roku 2017 sú zverejnené na stránke www.sfrb.sk.

 

Ing. Zuzana Petrášová
Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta č. 8
833 04 Bratislava 37
e-mail: zuzana.petrasova@sfrb.sk