PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI S REALIZÁCIOU POŽIARNYCH ZÁBRAN

Kontakt:Žižkova 9811 02, Bratislavatel: 02/593 033 33email: baumit@baumit.skWeb: www.baumit.sk
Detaily o firme

V súvislosti so sprísnenými požiadavkami normy STN 73 0540-2:2012 došlo ku zmenám aj v súvisiacich právnych predpisoch, ktoré sa týkajú požiarnej bezpečnosti (STN 73 0802/Z2:2015) a realizácie tepelnoizolačných systémov (STN 73 2901:2015).

 

Zmeny sa týkajú tepelnoizolačných systémov s polystyrénovými izolačnými doskami, u ktorých sa s nárastom používaných hrúbok zateplenia stanovili nové požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb. Potreba riešiť uvedené súvislosti ani tak nevyplýva z reálnych skúseností z praxe (našťastie!), ale zohľadňuje najmä odlišné materiálové charakteristiky najviac používaných izolantov – polystyrénu a minerálnej vaty, ktoré sa výrazne líšia v horľavosti a triede reakcie na oheň. Riešením, ktoré bolo prijaté a zakotvené v právnych predpisoch sa stali požiarne zábrany. Ich návrh, geometria a použitie v ETICS sú uvedené v norme STN 73 2901:2015 a boli bližšie vysvetlené v publikáciách Technické informácie 1 a 2 (čiastočne sú obsahom aj Technickej informácie 3), ktoré vydalo OZ ZPZ. Problematika návrhu požiarnych zábran je témou najmä pre projektantov, ktorí pôsobia v oblasti obnovy bytových domov. Cieľom tohto príspevku je zdokumentovať praktické skúsenosti zo stavby a vyhodnotiť ich z pohľadu možného prínosu pre budúce realizácie ETICS.

 

Dobrý projekt – dobrý začiatok

Východiskom pre realizáciu požiarnych zábran by mal byť kvalitný projekt. V rámci projektového riešenia by mala byť zadefinovaná nielen pozícia horizontálnych a vertikálnych požiarnych zábran, ale aj kladačský plán pre jednotlivé izolačné dosky. Splnenie tejto požiadavky môže byť problematické, najmä s ohľadom na podmienky reálnej stavby a možné rozmerové nezhody medzi projektom a bytovým domom. Veľmi dôležité je však uviesť v projekte dôležité zásady konštrukčného styku polystyrénových a minerálnych izolačných dosiek (potrebná väzba min. 100 mm!) alebo napojenie požiarnych zábran na balkóny a loggie. Ďalšie dôležité detaily sú viazané na dilatačné škáry, bleskozvody a zvýšené atiky. Projekt by mal riešiť nielen väzbu medzi rôznymi typmi izolantu, ale aj schému prekrývania sklotextilných mriežok, keďže viacnásobné vystužovanie sklotextilnou mriežkou sa vyskytuje aj pri detailoch fasády. Čím menej konkrétny je projekt, tým viac narastá potreba empirických skúseností spracovateľa! Inými slovami – ak ušetríte na projekte, ktorý bude novú problematiku riešiť len schematicky, tým viac sa zvyšuje potreba kvalitného realizátora, ktorý je schopný navýšiť vlastné know-how o novú problematiku požiarnych zábran.

 

A aká je prax?

Dobrým začiatkom pre sledovanú realizáciu požiarnych zábran bol kvalitne vypracovaný projekt obnovy bytového domu, pričom je dôležitý aj fakt, že projektant bol dostupný, znalý problematiky a ochotný pohotovo reagovať aj priamo na stavbe. Realizačná firma je pravidelne školená, so stabilnou zostavou fasádnikov a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti obnovy domov. Z hľadiska okrajových podmienok išlo o dobrú východiskovú pozíciu pre odskúšanie nových požiadaviek a overenie náročnosti pracovných postupov.

 

mste1

Obr. 1  Vodorovné požiarne zábrany nad oknami, zvislé požiarne zábrany v mieste vedenia bleskozvodu pod izolantom a vytvorenie väzby v detaile napojenia na chránenú únikovú cestu (schodisková stena bude celá v minerálnej vate)

 

Milimetre pre kvalitu

Norma STN 73 2901:2015 v bode 5.8 okrem iného hovorí, že „Dosky sa vždy lepia na zraz, pričom nesmú vzniknúť škáry s medzerami. Ak vzniknú škáry medzi tepelnoizolačnými doskami do šírky najviac 4 mm, musia sa vyplniť penovou hmotou určenou v dokumentácii výrobcu ETICS. Škáry s väčšou šírkou ako 4 mm medzi doskami tepelnej izolácie sa nesmú vyskytnúť.“ Zabezpečiť uvedenú požiadavku je pomerne jednoduché a toto pravidlo patrí medzi základné zručnosti fasádnikov. Pri použití veľkých hrúbok izolantov (160 mm a viac) vystupuje do popredia požiadavka rozmerovej presnosti izolačných dosiek, či už ide o polystyrén alebo minerálnu vatu. Výrobné nepresnosti, dotvarovanie materiálu alebo krivý podklad môžu mať za následok, že pri lepení väčších hrúbok je aj väčší problém dodržať lepenie bez škár. Aj keď výskyt tejto chyby nebol systémový, indikuje však dôležitú spracovateľskú požiadavku na presnú geometriu izolantov – rovinnosť izolačných dosiek a pravouhlosť rohov. Ešte viac sa uvedený nedostatok prejavil vtedy, ak bolo potrebné izolačné dosky rezať a vysporiadať sa s väčšími hrúbkami oboch typov izolantov, nárastom hmotnosti minerálnych izolačných dosiek a stiesnenými podmienkami na lešení. Je chvályhodné, že pri rezaní polystyrénových dosiek sa čoraz viac používajú odporové rezačky, ktoré zabezpečia potrebnú rovinnosť rezu. V prípade minerálnej vaty sa však nedajú použiť a tak naozaj záleží na spracovateľovi, aké má skúsenosti a ako dôsledne pracuje. Spracovanie minerálnej vaty je náročnejšie na manipuláciu s materiálom po lešení a tiež uvoľňovanie vláken pri rezaní, takže rezať presne a minimalizovať úkony znamená nielen vyhovieť litere normy, ale prináša benefit aj pre samotného pracovníka.

 

mste2

Obr. 2  Medzery medzi izolačnými doskami ako dôsledok nepresnosti pri rezaní. Prípustné sú škáry do 4 mm, dovolené je vyplnenie nízko expanznou polyuretánovou penou v celej hrúbke izolačnej dosky

 

Požiarne zábrany – celoplošné lepenie

Úlohou požiarnych zábran je zabrániť (obmedziť) šírenie požiaru po fasáde a tomu zodpovedá šírka požiarnych zábran (min. 200 mm), ich pozícia (nad nadpražím okna 150 – 400 mm) a tiež predpísaný spôsob lepenia – celoplošne, s nanesením lepiacej zmesi na rubovú stranu zubovým hladidlom. Vzhľadom na problematickú rovinnosť podkladu dochádza často k nadspotrebe lepidla, a aj keď sa nedodržiavanie tohto princípu vyskytovalo minimálne, je potrebné na tento fakt poukazovať a venovať mu pozornosť aj pri samotnej realizácii. Spracovateľský stereotyp zvádza k celoplošnému lepeniu len v prípade minerálnych lamiel (kolmé vlákno), zatiaľ čo v prípade požiarnych zábran (ako sú definované) je potrebné dodržiavanie celoplošného lepenia aj v prípade, že sú s pozdĺžnym vláknom (buď ako hotový stavebný výrobok s konkrétnym výrobným formátom, alebo ako na stavbe zhotovený prírez z klasického formátu minerálnej dosky). Lepenie minerálnych izolačných dosiek nad úrovňou 22,5 m, nad únikovými cestami a na loggiách podlieha štandardnej normovej požiadavke – celookrajová aplikácia lepiacej malty a min. 2 lepiace terče v ploche dosky.

 

mste3

Obr. 3  Väzba v nároží bytového domu, požiarne zábrany prechádzajú aj štítovou stenou (už dokončenou), zvislá požiarna zábrana vykresľuje trasovanie bleskozvodu pod izolantom

 

Logistika a manipulácia

Vzhľadom na výmery bytových domov je zabezpečenie logistiky materiálu mimoriadne dôležité pre plynulý postup prác. V súčasnosti sa používajú väčšie hrúbky izolantov, takže napríklad pri výmere fasády 2000 m2 sa zabuduje min. 320 m3 izolačných dosiek hrúbky 160 mm. Potreba kombinovať minerálnu vatu a polystyrén prakticky na celej fasáde a od samotného začiatku prác vyvoláva tlak na koordinovanú dostupnosť oboch izolantov. Formátovanie polystyrénových dosiek 500 x 1000 mm je nekompatibilné so štandardným formátom minerálnych dosiek 600 x 1000 mm, takže sa zvyšuje potreba prírezov v mieste styku oboch izolantov (nárožia, vertikálne požiarne zábrany, ...). Z hľadiska úspory času a materiálu pri stierkovaní sa odporúča použitie minerálnych dosiek (aj požiarnych zábran) s jednostranným alebo obojstranným ochranným silikátovým nástrekom. Takisto je vhodné použiť špeciálne vyrábané formáty minerálnych izolačných dosiek 500 x 1000 mm, ale tento postup si vyžaduje koordináciu medzi dodávateľom zateplenia a výrobcom izolačných dosiek. Pre výrobcu tepelnoizolačných systémov je dôležité použitie systémových komponentov, ale tie sú definované v pomerne širokej škále. Určite sa dá aj náročnejšia logistika zvládnuť v sortimente systémových produktov, potrebné však je vopred si ujasniť otázku: Z čoho vytvorím požiarne zábrany?

 

mste4

Obr. 4  Zvykajme si na nový pohľad na obnovované bytové domy: vodorovné požiarne zábrany osadené nad oknami, naďalej platné tzv. hokejky v nárožiach okien, väzby medzi izolačnými doskami min. 100 mm

 

Optimizmus na záver

Zmeny v oblasti požiarnych noriem priniesli nové požiadavky pre projektantov, realizátorov a tiež stavebných dozorov. U týchto odborných profesií sa predpokladá cieľavedomé vzdelávanie v oblasti legislatívy a aplikácia nových požiadaviek do praxe. Na začiatku každého procesu je pochopiteľná určitá miera neistoty a snahy zotrvať v zaužívaných štandardoch. Aj oblasť realizácie požiarnych zábran mala podobné východiská a dnes máme možnosť posúdiť úspešnosť ich zavedenia do praxe. Vzhľadom na uvedené skúsenosti sa neobjavili žiadne zásadne nové a prekvapujúce problémy počas realizácie, najmä ak zohľadňujeme štádium lepenia izolačných dosiek na rôznych materiálových bázach a umiestnenie požiarnych zábran na fasáde. Aj napriek zvýšeným požiadavkám na pochopenie problematiky a dodržiavanie technologickej disciplíny možno považovať realizáciu požiarnych zábran za zvládnuteľnú. Samozrejme, na komplexné posúdenie bude potrebné zohľadniť väčšie množstvo realizovaných projektov a vyhodnotiť aj vzhľadové vlastnosti povrchovej úpravy, najmä okolo okien (viacnásobné vystužovanie detailov). Sledovanie celého procesu prakticky už od začiatku nám ako výrobcovi tepelnoizolačných systémov dáva možnosť aktívne sa podieľať na zvyšovaní odbornej úrovne spracovateľov. Pri obnove bytových domov je použitie systémových riešení nevyhnutnosťou, ale kvalitná realizácia s dobrým spracovateľom je dôležitá najmä v prípade zavádzania novej problematiky do praxe.

 

 

Ing. Monika Štefancová

BAUMIT, s. r. o.

Podobné odporúčané články: