PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKOV BYTOV A NP

Kontakt:Školská 23040 11, Košicetel: 055/678 28 08email: zsaun@zsaun.skWeb: www.zsaun.sk
Detaily o firme

Vysvetlenie k § 11 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z. ako postupovať pri nahliadaní do dokladov

 

Ako musí postupovať správca alebo predseda spoločenstva

1.    Vlastník požiada o nahliadanie do dokladov, napríklad za opravu výťahov, za opravu lodžii, ďalej požaduje všetky zápisnice z rady, zhromaždenia, u správcu zo schôdze vlastníkov za roky 2014, 2015, 2016 a 2017

2.    Žiadosť musí vlastník podať písomne predsedovi alebo správcovi

3.    Predseda alebo správca písomne odpovie a určí čas a miestnosť, kde bude vlastníkovi umožnené nahliadanie do požadovaných dokladov

4.    Predseda alebo správca z nahliadania urobí písomný zápis, kde konkrétne uvedie, že vlastníkovi boli poskytnuté k nahliadnutiu tieto doklady:

  • Za opravu výťahu presne faktúra č.....
  • Za opravu lodžií 3 faktúry, a to č....., č....., č......
  • Zápisnice z jednania rady spoločenstva, a to za rok 2014 zápisy zo dňa....., za rok 2015 zápisy zo dňa.... za rok 2016 zápisy zo dňa... za rok 2017 tri zápisy zo dňa...
  • Zápisy zo zhromaždenia vlastníkov za rok 2014 jeden zápis zo dňa..., za rok 2015 dva zápisy, a to zo dňa... a zo dňa...
  • Za rok 2016 jeden zápis zo dňa....
  • Zápis zo schôdze vlastníkov: za rok 2014 jeden zápis zo dňa..., za rok 2015 jeden zápis zo dňa..., za rok 2016 až 3 zápisy, a to: zo dňa..., zo dňa......, zo dňa...

 

V písomnom zázname z nahliadania do dokladov uvediete čas odkedy... dokedy... vlastník do dokladov nahliadal (napríklad 7. 10. 2017 od 9.00 hod do 13.00 hod.)

 

A veľmi dôležitá klauzula na konci záznamu:

Vlastník bytu, nebytového priestoru iné doklady nepožadoval.

 

5.    Zo súdnej praxe máme rozhodnutie, že spor prehrali vlastníci bytov len preto, že žalobca tvrdil na súde, že napríklad požadovaná faktúra v bode č. 1 za výťahy, detto jeden zápis zo zhromaždenia v rok 2015 mu nebol umožnený k nahliadnutiu.

6.    Súdu bol predložený zo strany správcu alebo spoločenstva zápis, že vlastníkovi bolo umožnené nahliadať do požadovaných dokladov za roky 2014 až 2017 v celom rozsahu tak, ako ich požadoval. Toto tvrdenie súdu nepostačovalo.

7.    Svedok prítomný pri doložení požadovaných dokladov na súde vypovedal, že sa už nepamätá, či faktúra za výťah bola predložená, detto jeden zápis zo zhromaždenia, pretože to bolo v jednom šanóne, ktorý bol vlastníkovi celý daný k nahliadnutiu (kto by sa pamätal spätne 4 roky na každý doklad?)

8. Pamätajte pri chronických sťažovateľoch v dome, že musíte mať vždy všetko písomne a hlavne podrobne zdokladované.

 

Právo na nahliadanie do dokladov týkajúcich sa správy domu a čerpania prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv nemožno vlastníkovi uprieť.

Vieme pochopiť koľko času, námahy a niekedy aj nervov treba pri chronických sťažovateľoch, ale zákon im to umožňuje a správca alebo predseda spoločenstva to musí strpieť.

 

Chronologicky som zmapovala od platnosti zákona č. 182/1993 Z. z. vývoj a zmeny § 11

 

V pôvodnom znení zákona nebolo ustanovenie o nahliadaní do dokladov, táto formulácia bola prijatá až novelou č. 367/2004 Z. z., keď do paragrafu 11 bol doplnený ods. 5 a 6, ktorý je v zákone dodnes.

 

V dôvodovej správe k ods. 6 novela č. 367/2004 Z. z. sa píše:

 

Vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru ods. 6 umožní kedykoľvek požiadať správcu alebo spoločenstvo o nahliadanie do dokladov, ktoré sa týkajú správy domu alebo ak ide o čerpanie prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv. Vlastníci bytov a nebytových priestorov tieto prostriedky tvoria vlastnými platbami a v prípade pochybností o účelovosti čerpania prostriedkov majú právo nahliadať do dokladov.

 

 

Vyjadrenia JUDr. Jaroslava Zányiovej – tvorkyne zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov – MF SR

 

Otázka – konferencia ZSaUN 2014:

Zo strany správcov a SVB je mnoho nejasností ohľadom práva nahliadať, môže si vlastník bytu alebo NP doklady fotiť, môže požadovať ich kópie, je potrebné špecifikovať do akých dokumentov môže nahliadať, napr. výpisy z banky?

 

Podľa § 11 ods. 6 zákona vlastník bytu má právo nahliadať do všetkých dokladov, ktoré sa týkajú správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv domu. Zákon neupravuje možnosť požadovať fotokópie, tento postup môže byť upravený v zmluve o správe alebo v zmluve o spoločenstve.

 

Záver

Podľa príslušných ustanovení zákona o bytoch, musí správca alebo spoločenstvo preukázať, jasný, korektný a zrozumiteľný spôsob pri požiadavke nahliadania do dokladov, ktoréhokoľvek vlastníka bytu alebo nebytového priestoru, ak o to písomne požiada.

 

Zdenka Jurčáková

Odborný konzultant ZSaUN

Podobné odporúčané články: