SANAČNÝ SYSTÉM PRE KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

V poslednom období sa stále častejšie stretávame s otázkami našich zákazníkov ako renovovať kontaktný zatepľovací systém. Väčšinou sa jedná o zákazníkov, ktorí realizovali zateplenie svojho rodinného, prípadne bytového domu v prvej polovici 90. rokov minulého storočia.

 

K sanácii kontaktného zatepľovacieho systému sa vlastníci domov odhodlávajú najmä z dvoch hlavných dôvodov. Prvým dôvodom je nedostatočná hrúbka zateplenia. Pred 20 rokmi bol 5 centimetrov hrubý polystyrén štandardom. Vzhľadom na neustály rast cien energií sa štandard dnes zvýšil takmer na dvojnásobnú hrúbku.

 

Druhým, ešte závažnejším, dôvodom pre sanáciu kontaktného zatepľovacieho systému je jeho degradácia. Najčastejším problémom starších zatepľovacích systémov bývajú trhliny na povrchovej úprave. Môže sa jednať o mikrotrhlinky, ktoré sú najmä estetickým problémom alebo o trhliny závažnejšieho charakteru.

 

Trhliny na fasádach môžu vznikať najmä z dôvodu nedodržania technologického predpisu pri realizácií, prípadne použitím nevhodných materiálov pre vytvorenie armovacej vrstvy – napríklad nevhodná sklotextilná tkanina, ktorá nie je schopná odolávať alkáliám obsiahnutých v lepidlách pre armovanie zatepľovacieho systému. Takáto tkanina sa časom úplne v lepidle „rozpustí“ a nie je schopná naďalej prenášať napätia, ktoré na zatepľovací systém pôsobia.

 

Veľmi vážna porucha zatepľovacieho systému je oddelenie lepiacej malty od pôvodnej konštrukcie. Slangovo sa táto porucha nazýva plávanie zatepľovacieho systému. Celý zatepľovací systém drží iba pomocou rozperných kotiev. Posledná spomenutá porucha vzniká hlavne, ak sa izolačné tabule z polystyrénu alebo minerálnej vaty lepia na podklad, ktorý je zaprášený alebo mastný. V tomto prípade je asi najlepším riešením asanácia celého zatepľovacieho systému a nalepenie nového kontaktného zatepľovacieho systému. Pri ostatných poruchách zatepľovacích systémov ponúka riešenie spoločnosť Weber – Terranova.

 

Riešením je renovácia kontaktného zatepľovacieho systému systémom, ktorý sa na slovenskom trhu predáva pod obchodným názvom RETEC. Spomenutý systém pozostáva z armovacieho tmelu RETEC 740, sklotextilnej tkaniny Vertex R178 (219 g/m2), rozperných kotiev s kovovým alebo plastovým tŕňom (v závislosti od použitého izolantu), podkladného náteru a samotnej tenkovrstvovej omietky.

 

Prvým krokom pri renovácii poškodeného zatepľovacieho systému je dôkladné očistenie povrchu fasády – najlepšie vysokotlakovou vodou. Týmto zabezpečíme, aby sanačná malta RETEC 740 dostatočne priľnula k povrchu jestvujúceho systému.

 

Po očistení fasády je potrebné po celej ploche starého systému vyrezať rezným kotúčom vodorovné a zvislé drážky šírky cca 8 mm do hĺbky 3 mm do tepelnej izolácie. Vzdialenosť jednotlivých drážok je od 150 mm do 300 mm.

 

 weber-1.jpg

Aplikácia malty RETEC 740 zubovým hladidlom

 

Degradované miesta odporúčame vyspraviť lepidlom, prípadne vysprávkovou hmotou weber.rep vysprávka. V rámci ochrany zraku odporúčame pri rezaní drážok používať ochranné okuliare. Plochu je potrebné zbaviť prachu a na takto pripravený podklad môžeme aplikovať sanačnú maltu RETEC 740. Maltu je možné nanášať ručne alebo strojovo, nanáša sa celoplošne v hrúbke 6 až 8 mm. Po aplikácií malty na stenu ju upravíme zubovým hladidlom so zubom 10 mm. Do ešte mäkkej malty vkladáme sklotextilnú sieťku Vertex R178. Sieťovina musí byť uložená v 1/3 hrúbky lepiacej malty od povrchu. Je potrebné, aby boli pri armovaní dôsledne dodržané presahy jednotlivých pásov sieťky. Minimálny presah sieťky je 100 mm, zároveň odporúčame pri rohoch okien vkladať do malty aj diagonálne výstuhy o rozmere 200 x 400 mm. Pokračujeme osadením rozperných kotiev. Kotvy sa osádzajú do nezatuhnutej malty RETEC 740. Kotva sa jemne zapúšťa do čerstvej malty a hneď po osadení sa taniere rozperných kotiev zatierajú maltou RETEC 740.

 

 weber-2.jpg

Drážky vyrezané do fasády

 

Nasleduje technologická prestávka pokiaľ sanačná malta dokonale nevyschne. Doba schnutia malty je závislá od teploty a vlhkosti ovzdušia, avšak vo všeobecnosti platí, že jeden milimeter výstužnej malty schne približne jeden deň. Po úplnom vyschnutí výstužnej vrstvy pristúpime k aplikácií penetračného náteru weber700, nasleduje minimálne 24 hodín trvajúca technologická prestávka. Po vyschnutí penetračného náteru je povrch pripravený pre aplikáciu tenkovrstvovej omietky v roztieranej alebo ryhovanej štruktúre. Hrúbka zrna použitej omietky by nemala byť menšia ako 1,5 mm. Ako najvhodnejšie omietky pre systém RETEC sa javia vysokopružné omietky weber.pas exclusive, weber.pas silikátová a weber.pas clean.

 

Vhodnosť použitia uvedeného sanačného systému je potrebné konzultovať s autorizovaným projektantom a pomocnú ruku odporučiaceho charakteru podáva aj spoločnosť Weber - Terranova prostredníctvom zaškolených obchodných zástupcov, ktorí radi navštívia Vašu stavbu a pomôžu pri hľadaní najlepšieho riešenia pre konkrétne podmienky.

 

weber-txt.jpg 

 

weber_logo.jpg 

Ing. Michal Fickuliak
Produktový manažér pre kontaktné zatepľovacie systémy
www.weber-terranova.sk