SEMINÁR O MERANÍ A VYREGULOVANÍ – JUSTING S.R.O.

Vždy radi prezentujeme spoločnosti, ktoré sa usilujú o zvýšenie odborných vedomostí našich správcov. Jednou z akcií, ktoré sme koncom leta zaznamenali, bol „Seminár o meraní a vyregulovaní“, ktorý usporiadala v metropole východného Slovenska spoločnosť JUSTING s.r.o. O myšlienke usporiadať takýto seminár ako aj o činnosti spoločnosti Justing s.r.o. nám porozprávali Martina Dzianová a Mgr. Peter Červeňanský z tímu JUSTING s.r.o.

 

Čo všetko ponúka svojim klientom Vaša spoločnosť?

Spoločnosť JUSTING s.r.o. je marketingové a obchodné centrum so sídlom v Starej Turej. Od roku 1997 sa zameriavame na predaj, servis a poradenstvo v oblasti meracej techniky. V našom portfóliu produktov nájdete:

  • indukčné prietokomery MERIS vyrábané na Slovensku
  • bytové, domové a priemyselné vodomery renomovaného výrobcu Apator Powogaz za bezkonkurenčné ceny
  • riešenia pre bezdrôtový zber dát z vodomerov pre bytové družstvá a SVB
  • dvojokruhový merací systém pre meranie spotreby TÚV na päte domu
  • kompaktné i ultrazvukové merače tepla
  • unikátne plastové vodomerné šachty pre uloženie vodomerov
  • tlakomery, príložné ultrazvukové prietokomery, ostatné meradlá

 

Čo Vás viedlo k organizovaniu seminára práve v tomto období a v Košiciach?

Máj – mesiac vyúčtovaní, nedoplatkov, nezrovnalostí… Každý z nás, kým niečo doplatí, si dvakrát preverí, či namerané hodnoty za dodávky vody, tepla sú správne. Nie náhodou sme sa rozhodli pripraviť „Seminár o meraní a vyregulovaní” práve v tomto období, kedy sú správcovské spoločnosti, bytové družstvá a spoločenstvá vlastníkov podrobené množstvu reklamácií a otázok o správnom meraní a oprávnenom fakturovaní.

 

just-1.jpg 

 

Už viackrát sme podobný seminár organizovali v priestoroch našej spoločnosti v Starej Turej. Štruktúra účastníkov bola rôznorodá, zúčastnili sa zástupcovia výrobcov a dodávateľov tepla, správcovských spoločností, spoločenstiev vlastníkov bytov, bytových podnikov, projektanti, ale i predajcovia meracej techniky.

 

Na prezenčnej listine nám však chýbali známe tváre partnerov z východnej časti Slovenska. Spýtali sme sa preto na dôvod ich neúčasti a odpoveď jedného zo zamestnancov malého bytového družstva bola v podstate veľmi prostá: „Radi by sme, ale ak by sme sa mali zúčastniť na seminári v Starej Turej, museli by sme si rezervovať služobné auto, pricestovať už deň vopred, zabezpečiť si ubytovanie, a to nám šéf v dnešnej finančnej situácii žiaľ neschváli.“

 

Rozhodli sme sa preto obrátiť garde a zorganizovať seminár na ich domácej pôde, v centre východného Slovenska, v Košiciach. Po zosúladení všetkých detailov sme v spolupráci s Bratislavskou metrologickou spoločnosťou (BMS) a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v Košiciach pozvali záujemcov na bezplatný seminár, ktorý sa uskutočnil dňa 13. júna 2012 v konferenčnej sále penziónu Zlatý jeleň na košickom Bankove.

 

Aké poznatky priniesol seminár z oblasti metrologickej legislatívy?

To je téma, ktorou Ing. Radovan Filo a Dušan Boško z BMS otvorili blok prednášok seminára. Účastníci tak mali možnosť zopakovať si, príp. doplniť svoje znalosti z oblasti histórie metrologickej legislatívy, odbornej terminológie, pripomenúť si požiadavky na kontrolu meradiel a spýtať sa na aktuálne zmeny a úpravy v legislatíve. Tešilo nás, že hneď na úvod sa nám podarilo rozprúdiť debatu medzi prednášajúcimi a poslucháčmi, ktorí sa aktívne zapájali do diskusie a prezentovali aj svoje skúsenosti z dennej praxe.

 

Ako a prečo sa fakturačné meradlá overujú?

Túto a množstvo iných otázok zodpovedal Ing. Jozef Bublavý zo spoločnosti JUSTUR s.r.o., keď uviedol účastníkov seminára do problematiky skúšania meradiel na zariadeniach pre overovanie vodomerov. Táto prednáška bola mimoriadne zaujímavá, nakoľko nie každý mal v minulosti možnosť navštíviť priestory skúšobne a vidieť, ako prebieha metrologické overenie meradiel, s ktorými denne prichádzame do styku. Touto formou mali všetci možnosť získať aspoň základnú predstavu o tom aké sofistikované a presné zariadenia overujú správnu funkčnosť meradiel, ktoré následne pracujú v prevádzkach a priestoroch ich zákazníkov.

 

Aké produkty boli na Vašom seminári  predstavené?

Na seminári sme toho predstavili viac: Indukčné prietokomery Meris, dvojokruhový merací systém spotreby TÚV na päte domu JTF20e, vodomery APATOR POWOGAZ, či UZ prietokomer MaxiFlo...

 

Tieto i ďalšie produkty predstavil Mgr. Peter Červeňanský zo spoločnosti JUSTING s.r.o. zástupcom spoločností z východného Slovenska. Konečným užívateľom by mali zabezpečiť presnejšie výsledky meraní, väčší komfort spracovania nameraných údajov, vyššiu mieru spokojnosti konečných odberateľov a výraznejšie tak prispieť k celkovej efektivite a ekonomike merania.

 

Účastníci seminára mali možnosť reálne posúdiť kvalitu spracovania a technickú úroveň bytových, domových ale i priemyselných vodomerov od renomovaného výrobcu APATOR POWOGAZ, a tiež sa informovať o možnostiach vykonávania rýchlych porovnávacích meraní pomocou ultrazvukového príložného prietokomeru MaxiFlo.

 

Práve možnosti diaľkového odpočtu bytových vodomerov APATOR POWOGAZ vybavených rádiovými modulmi zaujali svojou inovatívnosťou. Množstvo správcov bytových domov a vlastníkov bytov si totiž ešte stále neuvedomuje, aký jednoduchý a najmä cenovo dostupný je tento bezdrôtový systém odpočtu, ktorý na jednej strane garantuje súkromie užívateľov bytov a na strane druhej úplne vylučuje možnosť omylu pri vizuálnom odčítaní stavu počítadla, zabraňuje podvodom a čiernym odberom, dokonca dokáže včasne identifikovať netesnosti na potrubí, čím výrazne napomáha prevencii vzniku škôd na majetku občanov. Následné metrologické overovanie týchto vodomerov vybavených rádio modulmi pritom nie je o nič náročnejšie, ani nákladnejšie, ako overovanie dnes bežne používaných vodomerov bez možnosti diaľkového zberu dát.

 

 just-2.jpg

 

O tom, že vyššie spomínané meradlo JTF20e nie je zaujímavé len na papieri katalógových listov, hovoril vo svojej prednáške zo skúsenosti Ing. Anton Haňo, technický riaditeľ spoločnosti Byttherm s.r.o., Bánovce nad Bebravou. Nielen, že objasnil účastníkom seminára legislatívu týkajúcu sa potrebného hydraulického vyregulovania sústav v bytových domoch pred nasadením akéhokoľvek systému merania spotreby TÚV na päte domu, ale sprostredkoval potenciálnym záujemcom aj skutočné reálne výsledky meraní podložené dlhodobým užívaním dvojokruhových meracích systémov JTF20e v praxi. V Bánovciach nad Bebravou totiž meracie systémy JTF20 za ostatných 15 rokov vytvorili účinnú alternatívu voči zaužívanému meraniu prostredníctvom vodomeru v uzavretej slučke s doskovým výmeníkom, ktorý neraz dokáže potrápiť svojich prevádzkovateľov vysokými nárokmi na údržbu a častými netesnosťami.

 

Jeho kolega, Ing. Michal Pojtek, uzatvoril teoretickú časť seminára svojou mimoriadne pútavou prezentáciou na tému Bezproblémový rozpočet nákladov na vykurovanie, pričom porovnával reálne výsledky meraní dvoch rozdielnych systémov rozpočtu nákladov ÚK zhromažďované počas 1 roka v jednom centrálne vykurovanom panelákovom dome. Ponúkaný systém VIPA ohromil aj najväčších skeptikov v oblasti rozpočtu nákladov ÚK pomerovými meračmi a rozpútal tak živú diskusiu, ktorá pokračovala ešte aj po skončení prednášky.

 

Čo k tomu dodať?

Snáď len toľko, že naše úsilie „priblížiť sa východu” nebolo zbytočné. Svedčilo o tom množstvo vstupov a adresných otázok k jednotlivým témam a k bezprostrednej výmene vzájomných skúseností z každodennej praxe určite prispelo aj príjemné prostredie košického Bankova.

 

Seminár v Košiciach sa síce skončil, ale aj naďalej sme pripravení odpovedať na vaše otázky, reagovať na vaše dopyty a pomôcť vám pri výbere vhodných meradiel pre konkrétne aplikácie. Dnes už môžeme pokojne povedať, že seminár sa vydaril, ďakujeme ešte raz všetkým prednášajúcim a zúčastneným a už teraz sa tešíme na ďalšiu cestu, na stred Slovenska.

 

 

 justing.jpg

Justing s.r.o. Stará Turá
tel.: 032 771 06 38
justing@justing.sk

www.justing.sk