Skúsenosti z preplachovania vodovodných potrubí prístrojom REMS Multi-Push

Kontakt:Nadrazni 271253 01, Hostivice, Česka Republikatel: +420220982880email: valentin.javorsky@rems.deWeb: www.rems.de
Detaily o firme

Európsku normu EN 806-4, ktorá sa v súčasnosti etabluje aj na Slovensku, berú mnohí ešte stále s rezervou. Norma sa týka vo veľkej miere aj vodovodných  potrubí  vo  vnútri  budov, teda aj bytových domov. Norma sa týka nielen  dodávateľov vody, ale aj správcov a vlastníkov bytov (spotrebiteľov a dodávateľov pitnej vody).

 

V praxi to funguje tak, že v prípade zásahov do vodovodných potrubí (rekonštrukcie bytového jadra, budovy, alebo po dokončení stavby), je povinnosťou prevádzkovateľa po ukončení prác vodovodné potrubie podrobiť tlakovej skúške a bezprostredne pred uvedením potrubia do prevádzky toto vodovodné potrubie prepláchnuť pitnou vodou a dezinfikovať ho. Zaujímalo nás, aké sú od zavedenia novej normy v jeseni 2010 skúsenosti z praxe.

Začiatkom roku 2014 uviedla na trh spoločnosť REMS na tieto účely vhodné špeciálne zariadenie - REMS Multi-Push. Prístroje REMS Multi-Push SL alebo REMS Multi-Push SLW spĺňajú požiadavky normy EN 806-4. Je to jeden prístroj s viac, ako desiatimi programami, ktorý je pripravený na preplachovanie vodou alebo zmesou vody a vzduchu, ale aj na dezinfikovanie, čistenie a konzervovanie vodovodných potrubí. Prístroj zabezpečuje vykonávanie tlakových skúšok a kontrol tesnosti stlačeným vzduchom. Je prispôsobený na vykonávanie tlakových skúšok a kontrol tesnosti vodou podľa skúšobných postupov A,B,C a iných. Dokáže však oveľa viac. Funguje ako bezolejový kompresor, hydropneumatické čerpadlo ale je použiteľne aj pre potreby pneumatického naradia. Prístroj je vhodný natlakovanie a preplachy nielen vodovodných, ale aj iných typov potrubí a rozvodov (plyn, kúrenie). REMS Multi-Push zabezpečuje protokolovanie a archiváciu až 40-tich záznamov a prenos na PC, alebo tlačiareň pomocou USB portu.

 

Preplachovanie existujúcich potrubí sa v praxi nerealizovalo doteraz skoro nikde. Vodovodne, či iné potrubia sa používajú až do času, kým sa na nich neprejaví nejaká porucha. Domnienka, že voda, ktorú pijeme je čista, nás neirituje k žiadnym činnostiam, zameraným na údržbu našich potrubí, čo je chyba. Korózia a prípadné nánosy sa prejavujú hlavne u potrubí, ktoré nie je na päte filtrované, avšak ani u na päte filtrovaných sa rozvody vody neukázali v podstatne lepšom stave.

 

Preplachovanie a dezinfekcia vodovodných potrubí sú novinkami, na ktoré je REMS Multi–Push takisto pripravený tak, ako prikazuje norma EN 806-4. V praxi to vyzerá tak, že v dome sa systém preplachuje po častiach. Žiadny úsek nesmie byť dlhší ako 100 m. Najnižšia rýchlosť vody pri preplachovaní rozvodu musí byť aspoň 2 m/s. Počas preplachovania sa musí voda vymeniť najmenej 20-krat. Odberne miesta, ktoré sú k dispozícii na stanovenom poschodí musia byť otvorene naplno. Poradie preplachovania by malo byť od najbližších častí k najvzdialenejším. Pri dezinfekcii musíme používaným budovám zabezpečiť náhradne zásobovanie vodou. Pokiaľ je potrebné vypustiť vodu, použitú pre dezinfekciu potrubia do kanalizačného potrubia, alebo do stoky, musí byť o tom informovaný príslušný úrad a tato voda sa smie vypúšťať až po vydaní súhlasu tohto úradu. Postupnosť dezinfekcie je nasledovná : vodovodné prípojky, prívodne potrubie, nádrže na vodu, rozvodne potrubie, ak je to vhodne.

 

Aké skúsenosti s preplachovaním nových, ale aj existujúcich vodovodných potrubí získali pracovníci spoločnosti REMS – vidíte na priložených obrázkoch. V predvádzacom režime bol tento prístroj počas tohto celého roku používaný hlavne na preplachovanie zatiaľ prednostne rozvodov pitnej vody. Ukázalo sa, že REMS ponúkol týmto slovenskému trhu prístroj, ktorý je pripravený na náročne požiadavky novej normy. Do úvahy sa pri každom preplachu brala skutočnosť, že nečistoty vo vode môžu potrubie poškodiť (korózia, zla funkcia...). Ako preventívne opatrenie sa spravidla používal mechanicky filter podľa EN 13443-1

(zachytávajúci nečistoty ≥ 150μm). Na preplachovanie bola použitá pitná voda. O každom úkone stroj zaarchivoval záznam v reálnom dátume, čase a skutočne nameranými hodnotami. Napriek tomu, výsledky z preplachovaných existujúcich vodovodných potrubí boli za tento rok viac než alarmujúce. Verili by ste, že z akej vody si varíte kávu, alebo s akou vodou si umývate zuby? Pozrite sa: ako dokaz pre čitateľov nášho časopisu exkluzívne zverejňujeme ako záznam alarmujúcu fotodokumentáciu...

 

Skúsenosti z praxe potvrdili, že REMS Multi–Push spĺňa naozaj všetky normy EU. Je to prvé naozaj mutlifunkčné zariadenie pre každého, kto sa zaoberá plynom, vodou alebo kúrením. Predpokladáme, že sa časom stane nenahraditeľným pomocníkom pre všetkých, ktorí budú realizovať tlakové skúšky, skúšky netesnosti, preplachy potrubí vody, plynu a kúrenia či dezinfekciu.

 

 Ak chcete diagnostikovať stav Vašich (vodovodných aj iných)potrubí u Vás doma, v zariadení, firme, či inde, je to pomocou prístroja REMS Multi–Push možné po dohode s pracovníkmi spoločnosti REMS na Slovensku, aj u Vás!