Skutočný príbeh obnovy bytového domu na Michalovskej ulici č. 11 v Košiciach

U panelových domov sa predpokladá fyzická a morálna životnosť 80 až 100 rokov. Obnovou, rekonštrukciami a opravami sa životnosť domu predlžuje. Zateplenie domu, podľa slovenských predpisov, by malo mať životnosť 30 rokov.

 

 

rexa_o-1.jpg

 

Ďalšia časť správy sa zaoberá technickou prípravou opráv, ktoré by mali byť prevedené v roku 2013 a v ďalších rokoch. Veľmi dôležitá je piata časť správy, ktorá hodnoverne prezentuje tepelno-technické a energetické úspory energií, ktoré boli dosiahnuté postupným zatepľovaním stavebných konštrukcií domu, rekonštrukciou a inováciou vykurovacieho systému a ohrevu teplej vody a revitalizáciou systému osvetlenia spoločných priestorov v dome (vestibulu, chodieb, schodiska, spoločných miestností). Príloha správy č. 6 obsahuje celkový prehľad o veľkých opravách a obnove domu od jeho prevodu do osobného vlastníctva v roku 1995 až dodnes. V prílohe č. 1 a č. 2 je projektantom prevedené tepelnotechnické zhodnotenie domu v zmysle Vyhlášky MV SR č. 311/2009 Z. z., postupne od jeho postavenia až dodnes.

Zrealizovaním opráv a rekonštrukcií, ktoré sú v správe uvedené sa vysoko zhodnotil dom a jednotlivé byty. Ich trhová hodnota sa značne zvýšila, pretože dom je obnovený a z energetického hľadiska podľa Vyhlášky MV SR je hodnotený ako veľmi úsporný – nízkoenergetický. Z toho titulu má aj nízke výdaje na teplo. Slovenskou poisťovňou, pre účely poistenia bol dom ešte pred obnovou a inováciou vykurovacieho systému a ohrevu vody ohodnotený na 2 201 509,00 € (66 322 660,13 Sk) a jednotlivé byty na 68 797,00 € (2 072 578,42 Sk).

 

rexa_o-2.jpg

 

U panelových domov sa predpokladá fyzická a morálna životnosť 80 až 100 rokov. Obnovou, rekonštrukciami a opravami sa životnosť domu predlžuje. Zateplenie domu, podľa slovenských predpisov, by malo mať životnosť 30 rokov. V roku 2011 mal dom 45 rokov. Technický stav spoločných častí a spoločných zariadení domu je veľmi dobrý (až na miestami opadaný keramický obklad soklovej časti). Ekonomické výsledky prevádzky domu a prevádzky bytov sú tiež veľmi dobré. Dom je vlastníkmi dobre udržiavaný a má nízku potrebu energií, čo vlastníci na svojich peňaženkách aj pociťujú.

Bytový dom, po prevzatí do osobného vlastníctva, mal zmapovaný technický stav spoločných častí a spoločných zariadení domu a na základe toho mal vypracovaný dlhodobý plán údržby a opráv domu, kde boli stanovené priority – oblasti, ktoré mali byť riešené a realizované prednostne.

Ako prvý bol vytypovaný systém vykurovania a ohrevu vody, ktorý bol v katastrofálnom stave – Úsporné opatrenia v systéme vykurovania domu). Tento stav sa podarilo odstrániť vybudovaním výmenníkovej stanice priamo v dome, čím sa dosiahla nielen tepelná pohoda – dobré vykurovanie a stále tečúca teplá voda o 50-tich stupňoch, ale aj vysoké úspory tepla ako v technických jednotkách, tak aj vo finančnom vyjadrení.

 

rexa_o-3.jpg

 

Dosiahnuté vysoké úspory tepla na vykurovaní a na ohreve vody umožnili na dome previesť obnovu domu. Obyvatelia pritom nemuseli oproti minulosti platiť ani cent navyše. Úver – splátky na zateplenie plášťa a strechy sa splácajú z úspor tepla na vykurovaní a ohreve vody. To znamená, že 32 domácností do fondu údržby a opráv platí toľko, ako predtým.

Zrealizované úsporné opatrenia v oblasti vykurovania, vrátane zateplenia plášťa domu a v ohreve vody priniesli pre dom len za posledných 5 rokov (2007–2011) cca 2,5 milióna korún (82 984,80 €) na úspore tepla. Ročná úspora – nižšie náklady na teplo predstavujú v priemere za dom čiastku 492 289,57 Sk (16 341,02 €).  Za byt a mesiac to predstavuje v priemere nižšie výdaje o 1 282,00 Sk (42,56 €) oproti ostatným vlastníkom bytov v bytových domoch v Košiciach, ktoré nepreviedli také úsporné opatrenia vo vykurovaní a v ohreve vody, ako náš dom.

Finančné hospodárenie bytového domu
A. Skutočné výdavky na prevádzku a služby domu za roky 2008 až 2011
rexa-1.jpg


Prevádzka a služby predstavujú všetky výdavky, spojené s prevádzkou domu (mimo údržby a opráv), a to výdavky na:

 • pitnú vodu,
 • teplo na ohrev vody,
 • teplo na vykurovanie,
 • výdavky spojené:
 • s prevádzkou výťahu,
 • s osvetlením spoločných priestorov,
 • s dezinfekciou a deratizáciou,
 • s poistením domu,
 • správcovský poplatok,
 • výdavky spojené s dažďovou vodou,
 • ostatné výdavky (poštovné a pod.).


Z tabuľky vidieť, že výdavky na prevádzku a služby medziročne v priemere na byt a mesiac len mierne stúpali, konkrétne o 1,5 až 2 €. Mierne stúpanie výdavkov je docielené tým, že výdavky sa znižujú postupným zatepľovaním domu. Zatepľovaním sa znižovala aj potreba tepla, aj výdavky za teplo.

Rozpočet preddavkov (predpis) na prevádzku a služby za dom a rok 2011 predstavoval 29 468,85 € (887 778,60 Sk), skutočné výdavky boli vo výške 26 667,78 € (803 393,54 Sk). Rozdiel vo výške 2 801,07 € (84 385,03 Sk) predstavuje preplatky za dom a rok 2011.

 

rexa_o-4.jpg

 

Skutočné výdavky na prevádzku a služby domu predstavovali v roku 2011 za byt a mesiac v priemere 69,45 € (2 092,30 Sk) bez výdavkov na údržbu a opravy spoločných častí a spoločných zariadení domu. V roku 2010 to bolo 68,80 € (2 072,70 Sk) - „socialistické nájomné“, alebo „sociálne nájomné“.

Zvýšenie alebo zníženie výdavkov na prevádzku a služby u jednotlivých vlastníkov bytov spôsobuje najmä ich rozličná spotreba tepla na vykurovanie, ako aj spotreba pitnej vody a jej ohrev. Ostatné výdaje sú u všetkých bytov rovnaké, nakoľko byty sú takmer rovnaké. Sú to pre obyvateľov nášho domu a najmä pre dôchodcov (oproti iným domom, ktoré majú vysoké výdaje na vykurovanie a ohrev vody) únosné výdavky, súvisiace s prevádzkou domu a ich bytu.
 
B. Skutočné výdavky celkom za dom a rok 2011, vrátane výdavkov na opravy, údržbu a splátky pôžičiek na zateplenie
rexa-2.jpg


Plusový zostatok u položky „Prevádzka a služby“ sa po vyúčtovaní roka vracia vlastníkom, zostatok u položky „Údržba a opravy“ zostáva vo fonde údržby a opráv – na bankovom účte domu.

Skutočné výdavky celkom v roku 2011, vrátane výdavkov na údržbu a opravy, ako aj vrátane splátok pôžičky, predstavovali v priemere na byt a mesiac 108,24 € (3 260,84 Sk). V roku 2010 to bolo 107,05 € (3 224,99 Sk). Skutočné výdavky celkom za byt oproti minulému roku boli v priemere vyššie o 1,19 € (35,85 Sk).
 
C. Hospodárenie s finančnými prostriedkami  na bankovom účte domu

rexa-3.jpg

Účet domu v banke počas celého roka vykazoval plusový zostatok. Vlastníci bytov pravidelne mesačne, počas celého roka, poukazovali preddavky na bankový účet domu. Z účtu boli priebežne uhrádzané výdaje súvisiace s prevádzkou, so službami, s údržbou a opravami domu, ako aj so splátkami úveru v Prvej stavebnej sporiteľni (ďalej len PSS).

Zostatok nesplateného úveru na zateplenie domu v PSS k 31.12.2011 je vo výške 11 753,49 € (354 085,64 Sk) a bude splatený za 2 roky a 8 mesiacov, t.j. v roku 2014. Zateplenie strechy, obnova a zateplenie svetlíka nad schodiskom, ktoré boli zrealizované v roku 2011 budú splácané dodávateľovi od 1.1.2012 mesačnými splátkami po dobu 28 mesiacov (2 roky a 4 mesiace – bezúročné splátky). Z tohto dôvodu nebolo potrebné zvyšovať predpis preddavkov na veľké opravy do fondu údržby a opráv.

D. Predpis preddavkov – zálohových platieb
rexa-4.jpg
rexa-5.jpg

Od 1.4.2012 dochádza k novému predpisu preddavkov u jednotlivých vlastníkov bytov z titulu zmeny ceny tepla a vody (vodné a stočné). Oproti minulému roku zvyšuje sa predpis na byt a mesiac v priemere o 5,27 € (158,70 Sk). Za dom a rok predpis sa zvyšuje o 2 022,87 € (60 941,00 Sk ).

K výraznému zvýšeniu ceny došlo v roku 2012 najmä u tepla pre náš dom a to u fixnej zložky zo 112,65 € (3 393,58 Sk) na 119,91 € (3 612,40 Sk) za 1 kW (zvýšenie o 6,05 %) a u variabilnej zložky ceny z 0,03738 € (1,13 Sk) na 0,04308 € (1,30 Sk) za 1 kWh (zvýšenie o 13,23 %). Ostatné bytové domy na sídliskách v Košiciach majú v roku 2012 takúto cenu tepla: fixná zložka 218,46 € (6 581,47 Sk) za 1 kW, variabilná zložka 0,04956 € (1,49 Sk) za 1 kWh.

Poznámka: Tento veľký cenový rozdiel u tepla medzi našim domom a ostatnými bytovými domami na sídliskách v Košiciach, znamená pre náš dom nižšie náklady na teplo v priemere ročne o 4 342,00 € (130 807,00 Sk).
 
E. Tvorba a čerpanie prostriedkov z fondu údržby a opráv domu

rexa-6.jpg


Aj v roku 2011 fond údržby a opráv ku koncu roka vykazuje mínusový zostatok, pretože v novembri 2011 bola do fondu zúčtovaná faktúra za zateplenie strechy a za rekonštrukciu svetlíka nad schodiskom. Realizácia bola dodávateľom prevedená na splátky. Tvorba prostriedkov do fondu bude v nasledujúcich dvoch rokoch, čím sa fond postupne dostane do plusových hodnôt.

 

rexa_o-5.jpg

 

Zrealizované opravy, údržba a revízie zariadení v roku 2011
V súlade s dlhodobým plánom údržby a opráv domu na roky 2010 až 2013 boli v roku 2011 prevedené nasledovné práce, údržba a opravy:

A. Rekonštrukcia strechy domu a svetlíka nad schodiskom

 • zateplenie strešnej konštrukcie polystyrénom hrúbky 80 mm, s vytvorením novej hydroizolácie fóliou SIKAPLAN (švajčiarsky výrobok),
 • hydroizolácia strojovne výťahu s výmenou žľabu a odpadovej rúry,
 • výmena 4 kusov pôvodných ventilátorov za samočinné vetracie hlavice, typ LOMANCO Big 14,
 • výmena pôvodného valbového svetlíka za pultový systém ALIVER o rozmere 3 780 x 3 700 mm, ktorý je zateplený tepelnoizolačným dvojsklom (bezpečnostné sklo). Skladba skla: PLANIBEL číry 4 mm – 16 mm, dvojsklo,
 • úprava bleskozvodu, vrátane likvidácie pôvodných analógových antén a káblov medzi bytovými domami, montovanými firmou GRANSAT v roku 1990,
 • oprava maľby na 8. poschodí domu.


B. Predpísané revízie, kontroly, opravy a údržba výťahu

 • 4 odborné revízie - prehliadky,
 • 4 porevízne opravy,
 • 4 medziobdobné prehliadky výťahovým technikom,
 • priebežné – počas celého roka – dozorovanie výťahu jeho dozorcom,
 • 2 mimoriadne opravy poruchy výťahu.


C. Ďalšie prevedené práce

 • revízia ležatých rozvodov plynu a ich uzáverov (po roku),
 • mimoriadne opravy elektrických rozvodov, najmä osvetlenia schodiska,
 • práce havarijnej služby,
 • kontrola funkčnosti hydrantu a prenosných hasiacich prístrojov (po roku),
 • priebežné upratovanie domu a odpratávanie snehu v zimných mesiacoch,
 • •kalibrácia vykurovacích telies v bytoch.


IV. Technická príprava údržby a opráv pre rok 2012 a ďalšie roky
V súlade s dlhodobým plánom údržby a opráv spoločných častí a spoločných zariadení domu v roku 2012 bude sa realizovať len bežná údržba výťahu a ostatných častí a zariadení domu. Nebude realizovaná žiadna z veľkých opráv z dôvodu splácania zateplenia strechy a svetlíka, ktorá bola prevedená v roku 2011.

Po zateplení strechy a svetlíka zostáva ešte previesť nasledujúce menšie opravy spoločných častí domu, a to:
a) Oprava a zateplenie 9 ks oceľových okien v suteréne domu. Konštrukcia okien je poškodená, zhrdzavená, sklenená výplň je rozbitá. Presklenie nie je zateplené.
b) Oprava opadaných kabrincov na fasáde domu a ich náter farbou. Kabrince sú na viacerých miestach opadané. Opadaná je z nich vypálená glazúra. Treba ich doplniť a povrch ošetriť po celom obvode domu farbou.
c) Stredná oprava výťahu v roku 2013 – pred Technickou inšpekciou SR. Bude potrebné výťah opraviť tak, aby spĺňal podmienky, aby do výťahovej kabíny nemuseli byť namontované dvere, čím by sa kabína zmenšila.
d) Oprava linoleovej dlažby na jednotlivých poschodiach (1. až 8. poschodie). Dlažba je zošúchaná, miestami odtrhnutá a silno zoschnutá, už nepokrýva betónový podklad (na schodisku je dlažba dobrá).
e) Oprava a doplnenie okapovej dlažby okolo základov domu. Terén okolo základov nie je vyspádovaný od dažďovej vody. Okolo základov vyrastá krovie. Miestami chýbajú betónové okapové dosky.

U vyššie uvedených opráv sa v priebehu roka bude robiť technická príprava a cenové ponuky. S realizáciou týchto prác sa počíta v roku 2013 a postupne aj v ďalších rokoch podľa toho, ako budú vytvorené finančné prostriedky vo fonde údržby a opráv a na bankovom účte domu.

V ďalších rokoch treba tvorbu prostriedkov vo fonde údržby a opráv zamerať na inováciu výťahu, a to ako strojovne, tak aj výťahovej šachty a kabíny výťahu. Pripravujú sa nové, prísnejšie predpisy pre výťahy z hľadiska bezpečnosti prepravovaných osôb.

 

rexa_o-6.jpg

 

Energetické hospodárenie bytového domu
Energetická hospodárnosť budov je v súčasnosti dominantnou oblasťou v energetickej bilancii našej krajiny. Prijatím viacerých predpisov sa vytvoril pozitívny tlak na výrazné zníženie spotreby energií a to tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody a elektriny. V súčasnosti je spotreba energií v bytových domoch o 20 až 40 % vyššia, ako by mala byť pre dosiahnutie požadovanej kvality vnútornej klímy v budovách bytových domov.


A. Energetické úsporné opatrenia zrealizované na dome

a) Úsporné opatrenia v systéme vykurovania domu
Nakoľko na dome boli 30 rokov problémy s vykurovaním, pozornosť vlastníkov domu bola zameraná v prvom rade na riešenie tohoto problému. Vykurovanie bolo nedostatočné, pretože vykurovacie médium z centrálnej výmenníkovej stanice, dochádzajúce do domu, ktorý bol na konci vykurovacej vetvy, malo nižšiu teplotu ako médium, vracajúce sa zpriemerované z ostatných domov späť do výmenníkovej stanice. Skonštatovala to previerka pracovníkov Teplárne Košice (TEKO). Tento systém vykurovania domu bol nehospodárny, veľmi drahý a neposkytoval obyvateľom domu tepelnú pohodu.

Práca zástupcov vlastníkov bola preto zameraná na to, aby mal dom čo najhospodárnejší, najúspornejší systém výroby tepla priamo v dome. Ako prvé, v roku 2002 bolo prevedené hydraulické vyregulovanie rozvodov ústredného kúrenia, bola prevedená termostatizácia na vykurovacích telesách a boli namontované merače spotreby tepla.

V tom období mal už dom pripravenú investičnú úlohu – zámer, ktorého cieľom bolo vybudovať v dome vlastnú kotolňu s plynovým vykurovaním a ohrevom teplej vody priamo v dome. Od zámeru sa upustilo z titulu, že Plynárne nedovolili napojiť kotol na nízkotlaké potrubie plynu, ktoré je dovedené do domu. Z toho dôvodu v roku 2003 sme sa zamerali na vybudovanie vlastnej výmenníkovej stanice a jej napojením na primárny rozvod tepla z TEKO. Toto sa v roku 2003 previedlo a bola na dome vybudovaná a TEKO prefinancovaná výmenníková stanica, vrátane napojenia na primárny rozvod tepla z TEKO. Na dome bol zrealizovaný vysoko úsporný systém vykurovania a ohrevu teplej vody. Výroba aj dodávka tepla na vykurovanie je priamo v dome. Nevznikajú žiadne straty.

Poznámka: Tento systém má len Michalovská č. 11, č. 9 a č. 1, ktorých obyvateľov sme oslovili, aby to využili, čo aj odsúhlasili. Ďalšie tri vežiaky – Michalovská č. 7, Humenská č. 14 a č. 16 to odmietli, keď sa to vybavovalo. „Zobudili sa“, až keď sa to realizovalo, kedy už bolo neskoro. Magistrát mesta Košice zrušil vydávanie stavebných povolení na výstavbu výmenníkových staníc v bytových domoch pre TEKO, z konkurenčných dôvodov – Magistrát mesta Košice riadi TEHO, ktorý má monopol na dodávku tepla a teplej vody do bytových domov v Košiciach.

V roku 2010 bol na dome ešte zrealizovaný rádiový odpočet spotreby tepla na diaľku, bez vstupu odpočtára do bytu. Vymenené boli kapilárne merače za elektronické s rádiovým modulom. Docielené bolo ďalšie zníženie výdajov spojených s odpočtom spotreby tepla, eliminovanie chýb pri odpočte, samotestovanie meradiel, kontrola funkčnosti meradiel a veľká kapacita zberu údajov o spotrebe.

Docielené úspory tepla v technických jednotkách a vo finančnom vyjadrení za úsporu tepla po zrealizovaní vyššie uvedených úsporných opatrení sú uvedené v nasledujúcej kapitole C. Energetická bilancia bytového domu.

b) Úsporné opatrenia v systéme ohrevu vody
Podobné problémy, ktoré boli pri vykurovaní, boli aj v dodávke teplej vody pre dom z centrálnej výmenníkovej stanice Tepelného hospodárstva Košice (TEHO). Voda necirkulovala, čím sa ochladzovala a prichádzala do domu nedostatočne teplá. Vždy sa muselo odpustiť veľké množstvo „teplej vody“, pokiaľ začala tiecť skutočne teplá voda. Tento nedostatok sa v roku 2003 vyriešil vybudovaním výmenníkovej stanice v dome. Výroba teplej vody je priamo v dome a nie sú žiadne straty tepla pri výrobe a rozvode teplej vody.

Ako ďalšie úsporné opatrenie u teplej vody bolo v roku 1998 zrealizovanie výmeny rozvodov teplej (aj studenej) vody v dome. V pôvodných rozvodoch bolo usadené veľké množstvo vodného kameňa, čo bolo aj ďašou príčinou ochladzovania a zlej cirkulácie teplej vody v rozvodoch v dome.

V roku 2010 bolo zrealizované posledné úsporné opatrenie v systéme teplej vody, a to namontovanie vodomerov teplej (aj studenej) vody s rádiovým modulom odpočtu spotreby teplej vody na diaľku.

Vyššie uvedené zrealizované úsporné opatrenia v ohreve vody priniesli veľmi vysoké úspory tepla v technických jednotkách a vo finančnom vyjadrení, čo je zrejmé z nasledujúcej kapitoly C. Energetická bilancia bytového domu.

c) Úsporné opatrenia v systéme osvetlenia spoločných priestorov domu
V roku 2010 bola na dome prevedená revitalizácia systému osvetlenia. V spoločných priestoroch bytového domu boli vymenené svietidlá s klasickými žiarovkami za svietidlá so senzormi, so záložnými zdrojmi a s vysoko úspornými LED žiarovkami.

Nový revitalizovaný systém osvetlenia má hodinovú spotrebu 105 W. 5-wattová LED žiarovka vyrobí toľko svetla jako 50-wattová klasická žiarovka, čo predstavuje 80 %-nú úsporu elektriny v kWh. Jej životnosť je až 50 tisíc hodín a nezávisí od počtu zapnutí. Má rovnomernú intenzitu svetla počas celej životnosti. Mimo úspory v kWh má revitalizovaný systémm osvetlenia domu ešte ďalšie výhody:

 • vysoký konfort – nemusí sa v tme hľadať zapínač svetla,
 • kriminálna prevencia – žiadny nezvaný hosť do domu, ktorý by si nechcel zapnúť svetlo,
 • bezpečnosť pohybu po chodbách, po schodisku (ani krok po tme),
 • systém zvyšuje bezpečnosť domu, bytov a obyvateľov domu.


d) Úsporné opatrenia zrealizované úpravami a opravami stavebných konštrukcií domu – zateplením
Úsporné opatrenia tepla úpravami a opravami stavebných konštrukcií boli realizované postupne, po častiach, nie komplexne z dôvodu finančnej situácie obyvateľov bytového domu. Prevažná časť obyvateľov domu (cez 50 %) sú dôchodcovia. Druhý dôvod je ekonomický. Úsporné opatrenia v oblasti vykurovania a ohrevu vody, ktoré boli zrealizované ako prvé v rokoch 2002 a 2003 priniesli vysoké úspory tepla ako v technických jednotkách, tak aj vo finančnom vyjadrení. Tieto úspory umožnili stavebné úpravy a veľké opravy domu realizovať postupne po častiach a aj splácať práce v mesačných splátkach ako banke, tak aj dodávateľom stavebných prác bez toho, aby sa zvyšoval predpis do fondu údržby a opráv.

Úsporné opatrenia tepla úpravami a opravami stavebných konštrukcií boli postupne realizované takto: V roku 2005 bolo prevedené zateplenie stropov prvého nadzemného podlažia. V roku 2006 boli odstránené systémové poruchy štítových stien, prevedené bolo zateplenie plášťa domu a prevedená bola sanácia loggií. V roku 2008 bolo prevedené zateplenie vstupu do domu inštaláciou vstupnej a zádvernej brány hliníkovej konštrukcie s tepelnoizolačným dvojsklom. V roku 2011 bola zrealizovaná posledná časť domu a to zateplenie strechy a výmena a zateplenie svetlíka nad schodiskom, typ ALIVER, hliníkovej konštrukcie, zateplený tepelnoizolačným dvojsklom, ktorého súčaťou je bezpečnostné sklo. V priebehu rokov 2006 až 2011 bolo vymenených 85 % doterajších drevených okien za plastové. Nezateplené zostali okná v piatich bytoch.

Poznámka: Projektant v tepelnotechnickom zhodnotení stavebných konštrukcií domu odporúča ešte vymeniť okná v piatich bytoch a opraviť a zatepliť v prízemí domu 9 ks oceľových okien polykarbonátom značky LEXAN. Tým budú ukončené a zrealizované posledné energetické opatrenia, týkajúce sa úspory tepla v dome.

K úspore tepla na bytovom dome Michalovská č. 11 sa pričinili najviac nasledujúce organizácie:

 • Inžiniersko-projekčná kancelária Ing. Marta Tomková – T.D.LINE, Košice, ktorá obnovu domu projektovala a zabezpečovala aj inžiniersku činnosť, spojenú s realizáciou,
 • Stavebná firma MI TOP, Košice, ktorá realizovala obnovu stavebných konštrukcií, a to stavebné práce, súvisiace so zateplením strechy bytového domu a s výmenou a so zateplením svetlíka nad schodiskom,
 • Firma ENBRA, Košice, ktorá dodala a namontovala elektronický systém merania spotreby tepla a vody s rádiovým modulom odpočtu a prenosu dát o spotrebe na diaľku, bez vstupu odpočtára do bytu,
 • Tepláreň Košice (TEKO), ktorá zrealizovala odovzdávaciu stanicu tepla (výmenníkovú stanicu) s vysoko úsporným systémom vykurovania a ohrevu teplej vody, ktorý je riadený automatikou na diaľku,
 • Správca domu Stavebné bytové družstvo II. Košice, ktorý robil technickú prípravu, finančné zabezpečenie a kontrolu realizácie prác na obnove domu,
 • Technická univerzita Košice, Stavebná fakulta, ktorá poskytovala konzultácie pri realizácii úsporných opatrení vo vykurovaní a ohreve teplej vody, ako aj pri opravách a rekonštrukciách stavebných konštrukcií, najmä strechy domu.


B. Tepelnotechnické zhodnotenie stavebných konštrukcií bytového domu
a) Posúdenie potreby tepla bytového domu
V rámci technickej prípavy zateplenia strešného plášťa domu, obnovy a zateplenia svetlíka nad schodiskom bol v roku 2011 urobený technický projekt, ktorého súčasťou je aj tepelnotechnické zhodnotenie stavebných konštrukcií domu, a to: štítových stien, priečelí, priečelí loggií, stropov prvého nadzemného podlažia, strešného plášťa, bytových okien, dvier, schodiskového svetlíka, pivničných okien a vstupov do bytového domu.

Posúdená bola tepelná strata budovy. Posúdený bol celkový tepelný zisk budovy podľa orientácie okien k svetovým stranám a vnútorný tepelný zisk budovy. Ďalej bola posúdená potreba tepla budovy na vykurovanie a merná potreba tepla na vykurovanie.

Výsledkom bolo posúdenie potreby tepla a hodnotenie domu – stupeň potreby tepla v percentách podľa Vyhlášky MV SR č. 311/2009 Z. z. a to pôvodný stav pred stavebnými úpravami – pred obnovou a po obnove bytového domu.

b) Tepelnotechnické zhodnotenie stavebných konštrukcií bytového domu – pôvodný stav pred obnovou
V prílohe č. 1 tejto správy je tepelnotechnické zhodnotenie bytového domu a to pôvodný stav, ktorý bol pred obnovou domu. Záver tohoto tepelnotechnického zhodnotenia domu je takýto: Pôvodný stav bytového domu z tepelnotechnického hľadiska nevyhovuje. Stupeň potreby tepla je 209,66% a bytový dom podľa tepelnotechnického hodnotenia je zaradený do energetickej triedy „G – plytvajúci“.

c) Tepelnotechnické zhodnotenie bytového domu po prevedení stavebných úprav a opráv – po obnove domu
V prílohe č. 2 tejto správy je tepelnotechnické zhodnotenie bytového domu po ukončení stavebných úprav, opráv a zateplenia bytového domu, ktoré boli doposiaľ prevedené. Záver tohoto tepelnotechnického hodnotenia je takýto: Projektom navrhovaný stav bytového domu z tepelnotechnického hľadiska vyhovuje. Stupeň potreby tepla je 71,90 % a bytový dom je zaradený do energetickej triedy „B – úsporný“.

Poznámka: Projektom navrhovaný stav bol zrealizovaný v roku 2011.

Dôležitým výsledkom tohoto výpočtu potreby tepla je skutočnosť, že dom (jeho stavebná časť)v rámci hodnotenia stupňa potreby tepla na vykurovanie sa dostáva z pôvodne poslednej ôsmej energetickej triedy „G – plytvajúci“ až do druhej energetickej triedy „B – úsporný“.

Z výsledkov tepelnotechnického hodnotenia konštrukčných prvkov bytového domu vyplýva vysoká miera „utesnenia“ domu a z toho titulu dosiahnutá vysoká úspora tepla v technických jednotkách a vo finančnom vyjadrení. Dosiahnuté výsledky sú obsiahnuté v nasledujúcej kapitole C. Energetická bilancia bytového domu.

C. Energetická bilancia bytového domu
a) Energetická bilancia bytového domu pred a po obnove

Skutočná spotreba tepla pred obnovou domu a to v sledovaných rokoch 1996 až 2001 predstavovala za dom a rok vo vykurovaní v priemere 1 138 GJ. Po obnove domu – po zrealizovaní úsporných opatrení vo vykurovaní klesla spotreba tepla o 48,51 %, t.j. až na 586 GJ.

Skutočná spotreba tepla pred obnovou domu v ohreve teplej vody za dom a rok v sledovanom období predstavovala 487 GJ, po obnove domu – po zrealizovaní úsporných opatrení klesla o 44,35 %, t.j. až na 271 GJ.

Pokiaľ pred realizáciou úsporných opatrení vo vykurovaní a ohreve vody za dom a rok bola spotreba tepla v priemere celkom 1 625 GJ, po zrealizovaní úsporných opatrení klesla spotreba tepla v sledovanom období o 47,26 %, t.j. až na 857 GJ.

Dosiahnutá spotreba tepla v technických jednotkách a v percentách po obnove domu je obsiahnutá v Tab. 1.

 

Tab. 1  Energetická bilancia bytového domu pred a po obnove obnove 
(Opatrenia na úsporu energií, realizované postupne v rokoch 2002–2011)

rexa-7.jpg

b) Porovnanie mernej potreby tepla a dosiahnutej mernej spotreby tepla na vykurovanie po obnove domu
V tepelnotechnickom zhodnotení bytového domu, ktorý je ob­siahnutý v prílohe č. 2 tejto správy je uvedená potreba tepla na vykurovanie za dom a rok 164 050,10 kWh a normovaná merná potreba tepla 66,37 kWh/rok/dom/m2 podlahovej plochy.

Skutočná spotreba tepla na vykurovanie za dom a rok, dosiahnutá po obnove domu a obsiahnutá v energetickej bilancii bytového domu v prílohe č. 4 je 162 461,47 kWh a merná spotreba tepla na vykurovanie 66,26 kWh/rok/dom/m2 podlahovej plochy.

Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že po obnove bytového domu bola dosiahnutá spotreba tepla taká, aká bola normovaná potreba tepla v tepelnotechnickom zhodnotení bytového domu, ktoré je súčasťou projektovej dokumentácie domu. A taktiež môžeme konštatovať, že dom po zrealizovaní úsporných opatrení v stavebných konštrukciách – po obnove domu bol zaradený do energetickej triedy „B – úsporný“.

c) Skutočná úspora tepla v technických jednotkách a vo finančnom vyjadrení po obnove domu – za roky 2007 až 2011
Spotreba tepla v technických jednotkách klesla v sledovaných rokoch v priemere o 768,00 GJ za dom a rok. Vo finančnom vyjadrení, v cenách schválených ÚRSO pre TEHO úspora nákladov na vykurovanie a ohrev vody predstavuje v priemere za sledované obdobie čiastku 16 341,82 € (492 289,57 Sk) za dom a rok. Na byt to predstavuje ročne nižšie výdaje na teplo a ohrev vody v priemere 510,66 € (15 384,05 Sk). Mesačne na byt to robí nižšie výdaje v priemere o 42,56 € (1 282,09 Sk) oproti ostatným bytovým domom v Košiciach, ktoré nepreviedli v dome také veľké úsporné opatrenia vo vykurovaní a v ohreve teplej vody, ako náš dom.

Celkový prehľad o spotrebe, o nákladoch a o úspore na teple za sledované roky 2007 až 2011 – po obnove domu je obsiahnutý v nižšie uvedenej tabuľke.

 

Tab. 2 Prehľad o spotrebe, o nákladoch a o úspore na teple za roky 2007 až 2011 – po obnove domu.
(Obnova domu realizovaná postupne v rokoch 2002–2011)

rexa-8.jpg


Poznámka: Veľmi podrobný a zaujímavý je prehľad v prílohe č. 5 tejto správy, v ktorom sú informácie z obdobia pred obnovou domu a to za roky 1996 až 2001, o spotrebe tepla, cien tepla, o nákladoch a dotáciách na teplo a o celkových nákladoch na teplo. Pozornosť si zaslúžia najmä cena za teplo a náklady na teplo pred obnovou domu (príloha č. 5) a po obnove domu (príloha č. 3).

d) Dôvody, prečo má dom veľké úspory v spotrebe tepla a v nákladoch na vykurovanie a na ohrev vody

Prvým dôvodom sú zrealizované energetické úsporné opatrenia a to najmä vo výmene nehospodárneho systému vykurovania a najnehospodárnejšieho systému ohrevu a dodávky – transportu teplej vody prostrednívtvom TEHO Košice zo zastaralej výmenníkovej stanice za vysoko úsporný systém vykurovania a za vysoko úsporný systém ohrevu (výroby) teplej vody priamo v dome a to bez akýchkoľvek strát. K úspore tepla prispeli aj ďalšie zrealizované opatrenia vo vykurovaní, ktoré sú uvedené v predchádzajúcich častiach tejto správy.

Druhý dôvod úspory výdajov za teplo vyplýva z cenového rozdielu. Pre výmenníkovú stanicu umiestnenú v dome (náš prípad) a napojenú priamo (bez medzičlánku TEHO Košice) na primárny rozvod TEKO Košice je cena tepla, stanovená ÚRSO pre TEKO Košice nižšia o 5,64 € (170,00 Sk) až 6,64 € (200,00 Sk) za 1 GJ tepla oproti cene, stanovenej pre TEHO Košice za teplo, dodávané do domov zo sekundárnych, dlhých, nehospodárnych rozvodov tepla, kde sú vysoké straty, a preto aj vyššia cena za 1 GJ tepla.

Z ročnej úspory nákladov za usporené teplo 16 341,02 € (492 290,00 Sk) tento cenový rozdiel činí za dom a rok 4 342,00 € (130 807,00 Sk). U bytu z mesačnej úspory 42,56 € (1 282,00 Sk) tento cenový dopad činí 11,68 € (351,95 Sk) a dopad zo zrealizovaných úsporných opatrení na dome činí 31,24 € (941,14 Sk). Sú to skutočné čísla, zdokumentované v Tab. 2.

Záver
Záverom sa dá konštatovať, že na dome od roku 1995, kedy bol prevedený do osobného vlastníctva boli dosiahnuté vo všetkých finančných a energetických ukazovateľoch veľmi dobré výsledky, ktoré, zvlášť v dnešnej dobe obyvatelia domu pociťujú v nižších výdajoch na bývanie. Prispeli k tomu najmä veľmi úsporné energetické opatrenia, realizované na dome. Výdavky na prevádzku domu len minimálne v priemere stúpajú (pozri Finančné hospodárenie domu, stať A – Skutočné výdavky na prevádzku).

Dom po 45-tich rokoch je komplexne obnovený vďaka všetkým vlastníkom bytov. Ďalším generáciám ho odovzdáme v dobrom technickom stave, vysoko energeticky úsporný a vybavený dostupnou modernou technikou a bez zadĺženia na niekoľko desiatok rokov, ako sú zadĺžené iné bytové domy. Do budúcna, po zrealizovaní úsporných opatrení, by sa nemalo zabúdať na údržbu a opravy domu, aby sa vypočítaná potreba tepla a skutočne dosiahnutá úspora energií na dome udržiavala na požadovanej úrovni.

 

rexa-pr1.jpg

rexa-pr1b.jpg

rexa-pr2.jpg

rexa-pr3.jpg

rexa-pr4-5.jpg

 

Príloha 6: PREHĽAD O OBNOVE BYTOVÉHO DOMU ZA ROKY 1995 až 2011
– od prevzatia domu do osobného vlastníctva

1. Výmena ventilov na stúpačkách (nefunkčné) – rok 1994

 • studenej vody,
 • teplej vody,
 • plynu.


2. Utesnenie – zatmelenie škár obvodových panelov – rok 1996

 • zatmelenie škár panelov,
 • zatmelenie okien (144) zvonku a zatmelenie loggií,
 • maľba špaliet okien a stien loggií,
 • náter okapových plechov na oknách a loggiách.


3. Rekonštrukcia hydroizolačného systému strechy – rok 1997

 • oplechovanie atiky,
 • pokládka (montáž) paropriepustnej hydroizolačnej fólie FATRAFOL 807.


4. Rekonštrukcia – komplexná výmena potrubí v celom dome – rok 1998

 • plynu,
 • studenej vody,
 • teplej úžitkovej vody,
 • odpadového potrubia (kanál).


5. Dodávka a montáž vodomerov (SV, TÚV) – rok 1998

6. Komplexná prehliadka a oprava elektrických zariadení – rok 1998

 • v celom dome, vrátane bleskozvodov.


7. Maľby a nátery – rok 1999

 • spoločné priestory,
 • spoločné miestnosti,
 • dvere a okná v spoločných miestnostiach,
 • oprava schodov.


8. Rekonštrukcia výťahu – rok 2001

 • dodávka a montáž nového stroja výťahu (prevodovka, elektromotor, rozvádzač),
 • výmena trakčného kolesa a nosného lana,
 • odstránenie vád – rekonštrukcia výťahovej šachty.


9. Vyregulovanie ÚK, termostatizácia a meranie spotreby tepla – rok 2002

 • projektová príprava,
 • dodávka a montáž zariadení na vyregulovanie ÚK, termostatizácia a meranie spotreby tepla.


10. Odovzdávacia stanica tepla (výmenníková stanica) v dome – rok 2003

 • teplo pre ústredné kúrenie,
 • teplo na ohrev vody,
 • teplá úžitková voda.


11. Zateplenie stropov vstupného podlažia (materiál, práce svojpomocne) – rok 2005

12. Odstránenie systémových porúch štítových stien, zateplenie plášťa – rok 2006

 • kotvenie panelov 38 cm dlhými železnými kotvami,
 • zateplenie stien 6 cm hrubým paropriepustným nehorľavým izolantom STYREX.


13.  Oprava – sanácia loggií – rok 2006

 • výmena oplechovania,
 • vyspravenie celého povrchu loggií,
 • hydroizolácia celého povrchu loggií,
 • pokládka protišmykovej a mrazuvzdornej dlažby na všetky loggie,
 • oprava a náter zábradlí loggií.


14. Stredná oprava výťahu + úradná skúška – rok 2007

15. Zateplenie vstupu do domu – rok 2008

 • vstupná brána,
 • brána zádveria,
 • okno + stena kočikárne,
 • tablo zvončekov,
 • zariadenie na elektromagnetické otváranie vchodových dvier,
 • 36 ks poštových schránok, z toho 4 ks na reklamné noviny,
 • stavebné práce – dlažby, obklady.


16. Preloženie hlavného uzáveru plynu mimo domu – rok 2008

17. Pokládka protišmykovej dlažby, maľba a náter stien vo vstupnej hale – rok 2009

18. Výmena 32 ks obyčajných nefunkčných domových telefónov za digitálne – rok 2009

19. Oprava a zateplenie oceľových dvier a oceľového zdvojeného rámu okna polykarbonátom značky LEXAN v spoločnej miestnosti na bicykle – rok 2009

20. Výmena 31 ks vodomerov na teplú vodu po 8-mich rokoch fukčnosti za vodomery s rádiovým modulom na odpočet spotreby vody na diaľku – bez vstupu do bytu – rok 2010

21. Výmena 31 ks vodomerov na studenú vodu po 12-tich rokoch fukčnosti za vodomery s rádiovým modulom na odpočet spotreby vody na diaľku – bez vstupu do bytu – rok 2010

22. Výmena 140 ks kapilárnych meračov tepla na radiátoroch za elektronické  – digitálne s rádiovým modulom na odpočet spotreby tepla na diaľku – bez vstupu do bytu – rok 2010

23. Výmena stúpačkových uzáverov SV, TÚV a C za guľové – 12 ks – rok 2010
Doterajšie obyčajné uzávery boli nefunkčné, neuzatvárali. V prípade havárie hrozilo zatopenie bytov.

24. Výmena chodbových svietidiel za svietidlá s vysoko úspornými žiarovkami LED, so snímačmi pohybu a so záložným zdrojom elektriny, ktorý sa aktivuje v prípade výpadku elektrickej energie – rok 2010
Systém zabezpečuje úsporu elektrickej energie. Zabezpečuje bezpečnosť domu, bytov    a obyvateľov domu. Veľmi dobre presvetľuje schodisko a chodby domu.

25. Rekonštrukcia strechy domu a svetlíka nad schodiskom – rok 2011

 • zateplenie strešnej konštrukcie POLYSTYRÉNOM hrúbky 80 mm a vytvorenie novej hydroizolácie fóliou SIKAPLAN (švajčiarsky výrobok),
 • hydroizolácia strojovne výťahu , výmena žľabu a odpadovej rúry,
 • výmena 4 ks pôvodných ventilátorov za samočinné vetracie hlavice, typ LOMANCO BIB 14,
 • výmena pôvodného valbového svetlíka za pultový systém ALIVER o rozmeroch 3 750 x 1 340 x 3 000 mm, ktorý je zateplený tepelnoizolačným dvojsklom, súčasťou ktorého je bezpečnostné sklo. Skladba skla: PLANIBEL číry 4–16 mm, dvojsklo,
 • úprava bleskozvodu, vrátane likvidácie pôvodných analógových antén a káblov medzi bytovými domami, montovanými firmou GRANSAT v roku 1990,
 • oprava maľby na 8. poschodí domu (maľba splýva s maľbou svetlíka).

 

Ing. Ivan Rexa
zástupca vlastníkov bytov pre kontrolu výkonu správy domu