TEPELNÁ OCHRANA A HĹBKOVÁ OBNOVA BUDOV V ULTRANÍZKOENERGETICKEJ ÚROVNI OBNOVY

Stavebné konštrukcie a budovy musia z hľadiska tepelnej ochrany splniť požiadavky zavedené na funkčné vlastnosti podľa STN 73 0540-2: 2012 [3], ktorá platí od 1. júla 2012 a nadobudla účinnosť 1. januára 2013. Zmeny súvisiace najmä so zavedením požiadaviek zohľadňujúcich výsledky nákladovo optimálnych výpočtov úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov platia zavedením STN 73 0540-2/Z1: 2016 s účinnosťou od 1. augusta 2016 [3]. Tepelnotechnické požiadavky sa zaviedli v súlade s požiadavkami právnych predpisov.

 

Požiadavky právnych predpisov a technických noriem

Zákonom č. 555/2005 Z. z. [1] a vyhláškou č. 364/2012 Z. z. [2] sa zaviedlo prechodné obdobie vedúce ku zabezpečeniu výstavby nových budov na úrovni budov s takmer nulovou potrebou energie. Sprísňovanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov stupňovitým zavádzaním zmien sa uskutočnilo stanovením požiadaviek na nízkoenergetickú úroveň výstavby od 1. januára 2013, na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby od 1. januára 2016 a budov s takmer nulovou potrebou energie od 1. januára 2021 (pre verejné budovy od 1. 1. 2019).

 

Od 1. 1. 2016 začali platiť sprísnené požiadavky na energetickú hospodárnosť budov vrátane požiadaviek na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií tvoriacich obálku budov. Nadväzne na zákon o EHB sa po roku 2015 požaduje, aby obnovované budovy dosiahli požiadavky na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby, ak je to funkčne, technicky a ekonomicky uskutočniteľné. Budovy spĺňajú stanovenú energetickú úroveň výstavby, ak sa preukáže dosiahnutie aspoň hornej hranice energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ – primárna energia. Predpokladom na splnenie globálneho ukazovateľa je dosiahnutie ukazovateľov na jednotlivé miesta spotreby energie a celkovej potreby energie budovy v energetickej triede A.

 

Požiadavky a podmienky navrhovania na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby

Dosiahnuť ultranízkoenergetickú úroveň výstavby po obnove existujúcich budov je oveľa náročnejšie ako pri novej výstavbe. Pre existujúce budovy, ktoré sa majú obnoviť, je už dané osadenie budov, ich orientácia, dispozičné riešenie, objemové riešenie, princípy riešenia stavebných konštrukcií a technických systémov, napojenie na zdroje energií. Navyše, pri existujúcich budovách sú zmeny, napr. na zdroje energie, ovplyvňované podmienkami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon o tepelnej energetike).

 

Ultranízkoenergetická úroveň výstavby, resp. obnova existujúcich bytových domov znamená predovšetkým splnenie požiadaviek stanovených STN 73 0540-2: 2012/Z1: 2016 a vyhláškou MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. pre:

  • súčiniteľ prechodu tepla U vo W/(m2.K) stavebných konštrukcií – odporúčaná hodnota platná ako normalizovaná od 1. 1. 2016;
  • potreba energie na vykurovanie – predpoklad splnenia minimálnej požiadavky na EHB preukázaním hodnoty £ 40 kWh/(m2.a) podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., horná hranica triedy A;
  • potreba energie na prípravu teplej vody (TV) – predpoklad splnenia minimálnej požiadavky na EHB preukázaním hodnoty £ 20 kWh/(m2.a) podľa vyhlášky MDVRR č. 364/2012 Z. z., horná hranica triedy A;
  • primárna energia – maximálne horná hranica energetickej triedy A1, t. j. najviac 63 kWh/(m².a)) podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z.

 

Požiadavky na tepelnú ochranu tvoria iba časť požiadaviek na budovy z hľadiska zabezpečenia ich energetickej hospodárnosti. Zohľadňujú sa vlastnosti obalových konštrukcií a potreba tepla na vykurovanie hodnotená v závislosti na tvare budovy. Preukazuje sa predpoklad splnenia minimálnych požiadaviek na EHB pre jednotlivé kategórie budov charakterizované rôznymi prevádzkovými podmienkami. V konečnom dôsledku sú stanovené požiadavky na EHB splniteľné iba, ak sa navrhnú a príslušne uplatnia aj efektívne technické systémy vykurovania (prípadne chladenia), vetrania a prípravy teplej vody.

 

Splnenie uvedených kritérií si vyžaduje zodpovednejší prístup už vo fáze projektového riešenia obnovy, projektového energetického hodnotenia a následne aj vo fáze jej zhotovovania. Veľmi dôležitý je výber vhodných materiálov, výrobkov a hlavne technické riešenie samotných detailov tak, aby spĺňali tie prísnejšie kritéria. Z uvedených požiadaviek je zrejmé, že na ich splnenie najmä v oblasti potreby energie na vykurovanie a prípravu TV.

 

Požiadavky na zabudovanie ETICS

Dosiahnutie ultranízkoenergetickej úrovne výstavby súvisí s návrhom a uplatnením nových konštrukčných riešení tepelnej ochrany a s uplatnením zmien v riešení technických systémov. Základným predpokladom splnenia prísnejších kritérií je zhotovenie efektívnej tepelnej ochrany obalových konštrukcií. V budovách sa obnovou požaduje zabezpečiť zvýšenú tesnosť a veľmi nízku potrebu tepla (budovy ultranízkoenrgetickej úrovne výstavby a budovy s takmer nulovou potrebou energie). Je treba uplatniť spätné získavanie tepla z odpadového vzduchu (rekuperácia). Požaduje sa účinnosť spätného získavania tepla najmenej 60 %. Spätné získavanie tepla sa pri obnove budov zabezpečuje zabudovaním rekuperačných jednotiek v úrovni tepelnoizolačnej vrstvy tepelnoizolačného kontaktného systému (ETICS). Tepelnoizolačná vrstva v rekuperačných jednotkách (rozmeru 500/1000 mm) je z EPS s grafitom, čím sa zabezpečuje rovnomerná kvalita tepelnej ochrany po celej ploche obvodového plášťa. Platí to aj v prípadoch, keď sa na zateplenie použijú dosky na báze minerálnej vlny (MW).

 

Vplyvom zabudovania rekuperačnej jednotky pri ostení kvôli štrbine vetrania, nie je možné použiť v blízkosti rohu otvoru tepelnoizolačnú dosku upravenú na tvar „L“, ako to požaduje STN 73 2901 [4] pri zhotovovaní ETICS. V danom mieste vzniká vertikálna škára medzi doskami. Vo výstužnej vrstve sa preto namiesto diagonálnych pásikov 300/200  mm použijú diagonálne pásiky 500/300 mm a pridáva sa vystuženie kúta otvoru (pásik výstužnej mriežky šírky ostenia/nadpražia a 150 mm na obidve strany). Môže sa použiť aj 3D profil zhotovený z výstužnej mriežky [5].

 

ultra

Legenda: 1 – vodorovná požiarna zábrana, šírka min. 200 mm, tepelná izolácia MW, 2 – systémový prvok – rekuperačná jednotka (súčasťou ETICS), 500/100 mm, 3 – tepelná izolácia EPS alebo EPS s grafitom, 5 – 1. krok – pásik výstužnej mriežky v kútoch, x/300 mm (x je šírka ostenia a nadpražia), 6 – 2. krok – výstužná mriežka v ostení a parapete (vrátane kombinovanej lišty), 7 – 3. krok – výstužná mriežka v nadpraží (vrátane kombinovanej lišty s odkvapovým profilom), 8 – 4. krok – výstužná mriežka na prekrytie styku rôznych materiálov, prekrytie 100 mm, 9 – 5. krok – výstužná mriežka – diagonálne pásiky v oblasti rohových otvorov, 500/300 mm, 10 – 6. krok – celoplošne vtlačená výstužná mriežka do základnej vrstvy (výstužná vrstva)

Obr. 1  Návrh zhotovenia ETICS so zabudovaním rekuperačných jednotiek [5]

 

Technická norma STN 73 0540-2: 2012 v tab. 8 požaduje, aby najvyššia denná teplota vzduchu v miestnostiach budovy v letnom období bola najviac 26 °C. Na znižovanie tepelnej záťaže od slnečného žiarenia sa do úrovne tepelnej izolácie ETICS zabudovávajú tieniace prvky (rolety a žalúzie).

 

ultra2

Obr. 2  Návrh riešenia zabudovania žalúzií v nadpraží [5]

 

Dosiahnutie požadovanej tesnosti budovy ovplyvňuje aj riešenie pripojovacej škáry otvorovej konštrukcie a okolitej konštrukcie obvodového plášťa s použitím tesniacich fólií alebo komprimačných pások. Takéto riešenie sa požaduje pre ultranízkoenergetickú úroveň výstavby a budovy s takmer nulovou potrebou energie.

 

Riešenia detailov a zhotovovania zateplenia obvodového plášťa pri použití rekuperačných jednotiek v úrovni ETICS, zabudovania tieniacich zariadení, zhotovovania pripojovacej škáry s cieľom zabezpečiť ukltranízkoenergetickú úroveň obnovy budov sa podrobne uvádzajú v Technických informáciách č. 4 [5].

 

Podmienky na spracovanie projektovej dokumentácie

Dosiahnutie ultranízkoenergetickej úrovne výstavby vyžaduje spracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v úrovni vykonávacej projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia, ktorá je prílohou žiadosti na stavebné povolenie musí byť spracovaná tak, aby sa splnili sprísnené požiadavky, platné od 1.1.2016. Splnenie požiadavky na hodnotu súčiniteľa prechodu tepla obvodového a strešného plášťa vyžaduje zabudovanie tepelných izolácií obvykle s hrúbkou viac ako 100 mm. Pri návrhu hrúbky tepelnej izolácie musí projektant uvažovať výpočtové hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti a nie deklarované hodnoty. Zabudovať by sa mali otvorové konštrukcie so zasklením izolačným trojsklom a s pripojovacou škárou zhotovenou pomocou komprimačných pások alebo fólií. Osadenie nových okien by už malo byť do polohy čo najbližšie ku vonkajšej hrane otvoru. Ideálne je uskutočniť tzv. predsadenú montáž.

 

Zatiaľ čo na dosiahnutie energeticky úspornej úrovne výstavby pri obnove bolo dôležité uskutočniť zmeny v tepelnej ochrane tak, aby sa dosiahlo odstránenie hygienických nedostatkov, nízkoenergetická úroveň výstavby vyžadovala uskutočnenie významnej obnovy zmenou tepelnej ochrany všetkých stavebných konštrukcií tvoriacich obal budovy. V prípade ultranízkoenergetickej úrovne výstavby je potrebné zvýšiť tesnosť budovy a zabezpečiť mechanické vetranie s využitím spätného získavania tepla. Potrebné je pri obnove bytových domov vykonať hĺbkovú obnovu, teda významnú obnovu stavebných konštrukcií a tiež významnú obnovu technických systémoch budovy. Na dosiahnutie úrovne výstavby budov s takmer nulovou potrebou výstavby bude nevyhnutné hĺbkovú obnovu budovy kombinovať s uplatnením obnoviteľných zdrojov.

 

Literatúra:

[1]    Zákon č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a v znení zákona č. 300/2012 Z. z. z 18. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

[2]    Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. z 12. novembra 2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení vyhlášky MDVRR SR č. 324/2016 Z. z. z 30. novembra 2016,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[3]    STN 73 0540-2: 2012/Z1: 2016 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky

[4]    STN 73 2901/O1: 2015 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

[5]    Technická informácia č. 4: Tepelná ochrana obvodového plášťa budov – ultranízkoenergetická úroveň výstavby. OZ ZPZ. Vydavateľstvo Jaga, s.r.o., 2017

 

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.