UCHOVÁVANIE A ARCHIVOVANIE PÍSOMNOSTÍ, ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE A MZDOVEJ AGENDY

Kontakt:Školská 23040 11, Košicetel: 055/678 28 08email: zsaun@zsaun.skWeb: www.zsaun.sk
Detaily o firme

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ako právnická osoba, je povinné viesť účtovníctvo, je registrované, okrem registra vedenom príslušným okresným úradom v sídle kraja, na daňovom úrade, v sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach, by malo mať vypracovaný registratúrny plán, v ktorom je uvedený zoznam písomností a ich doba archivácie v rokoch.

 

Archivovanie dokumentácie právnických osôb a teda aj spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov vychádza z viacerých právnych predpisov, ktorými sú:

  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

 

REGISTRATÚRNY PLÁN

Obsah:

A.   Všeobecná správa a riadenie

B.   Financie, účtovníctvo, prenájom

C.   Agenda ľudských zdrojov

 

A. Všeobecná správa a riadenie

 

A.1 Zhromaždenie vlastníkov

archiv1

 

 

A.2 Správa registratúry

archiv2

 

A.3 Agenda požiarnej ochrany (PO)

archiv3

 

B. Financie, účtovnícto a prenájom

B.1 Financie a účtovníctvo

archiv4

 

 

C. Agenda ľudských zdrojov

 

C.1 Personálna agenda

archiv5

 

C.2 Mzdová agenda

archiv6

 

Článok spracovala odborná konzultantka ZSaUN
Zdenka Jurčáková