VYUŽITIE TEPELNEJ IZOLÁCIE Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU V BUDOVÁCH S NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSŤOU

Kontakt:Fraňa Mojtu 23949 01, Nitratel: 037 6518 911email: info@epssr.skWeb: www.epssr.sk
Detaily o firme

V nasledujúcich desaťročiach sa v Európe dá očakávať značná stavebná aktivita. Aj naďalej sa budú budovať nové stavby, ale dôležitejší bude osud starých budov, ktoré sa budú musieť buď zrekon­štru­ovať alebo zbúrať, aby sa splnili požiadavky nových nariadení. Je potrebné zmeniť návrh a energetickú náročnosť budov, pretože sa zvyšuje verejné a právne uvedomovanie si potreby energetickej hospodárnosti a zníženia emisií skleníkových plynov. Stavebný sektor hrá v tejto oblasti hlavnú úlohu, keďže v Európe sa viac ako 40 % celkovej energie spotrebuje v budovách. Vedecký výskum a demonštračné projekty potvrdili, že využívaním nízkoenergetických budov, alebo budov s takmer nulovou potrebou energie je možné technicky aj ekonomicky znížiť spotrebu energie o 70 až 80 %.

 Tepelná izolácia z EPS a jej výhody pri aplikácii

Častým argumentom proti zvyšovaniu hrúbky tepelnej izolácie je vysoká spotreba energie na výrobu hrubšieho izolačného materiálu. Analýza ukázala, že počas životnosti budovy sa v dôsledku inštalácie izolácie ušetrí 150-krát viac energie ako sa použije na výrobu izolačného materiálu.

 

Z hľadiska vyváženosti energie a nákladov má zvyšovanie hrúbky tepelnej izolácie v budovách veľký význam. EPS izolácia, ako jedna z najpoužívanejších izolácií, má vynikajúce vlastnosti, medzi ktoré patrí:

 

•   Nízka hmotnosť

Keďže 98 % štruktúry EPS tvorí vzduch, je veľmi ľahký. Hustota od 10 do 35 kg/m3 umožňuje ľahké a bezpečné konštrukčné práce a jednoduchú prepravu materiálu. S ľahkým EPS sa na stavenisku ľahko manipuluje. Kladenie izolačných dosiek z EPS je rýchle a môže sa robiť za každého počasia, pretože sú odolné proti vlhkosti. Výnimočne nízka hmotnosť a izolačné vlastnosti sú hlavnou výhodou použitia EPS v nízkoenergetických budovách, v ktorých sa na izoláciu vyžaduje materiál s väčšou hrúbkou. Do úvahy treba zobrať nosné zaťaženie, pretože to má významný dopad na stavbu. Napríklad pri ľahkých plochých strechách priemyselných budov, izoláciách fasád, môže nízka hmotnosť EPS zabrániť problémom spojených s nedostatočnou nosnou kapacitou mechanických upevnení.

 

•   Pevnosť, štrukturálna stabilita a schodnosť

Napriek nízkej hmotnosti EPS poskytuje jeho jedinečná štruktúra výhody vysokej pevnosti v tlaku. EPS má veľmi dobré mechanické vlastnosti, pre ktoré je vhodný na opakované zaťaženie strešnej izolácie (schodnosť), podklad na chodníky, výstavbu ciest a ako všeobecná nosná izolácia. Vďaka flexibilnému výrobnému procesu sa mechanické vlastnosti EPS môžu prispôsobovať tak, aby vyhovovali každej špecifikovanej aplikácii.

 

•   Ekonomika

EPS je dobre etablovaný materiál pre stavebný priemysel ponúkajúci overené ekonomické riešenie, ktoré pomáha udržať stavebné náklady v rámci rozpočtu. Z hľadiska ceny na jednotku výkonu tepelnej izolácie je EPS jedným z ekonomicky najvýhodnejších izolačných materiálov.

 

Ak sa to spojí s bezpečnou manipuláciou, ľahkým rezaním na požadovanú veľkosť, nízkou hmotnosťou, dlhodobými vlastnosťami a odolnosťou proti vlhkosti, EPS ponúka najlepší pomer medzi cenou a úžitkovými vlastnosťami zo všetkých izolačných materiálov. Ako účinný izolačný materiál EPS zabraňuje energetickej strate a tak pomáha šetriť peniaze nižšími účtami za energiu, chráni fosílne palivá a redukuje emisie oxidu uhličitého, ktoré majú vplyv na globálne otepľovanie.

 

•   Odolnosť proti vlhkosti

EPS neabsorbuje vlhkosť a odoláva degradácii mechanických a izolačných vlastností vplyvom vody, navlhčenia a vlhkosti. Zo všetkých materiálov používaných na tepelnú izoláciu je EPS jeden z najodolnejších proti negatívnym účinkom vlhkosti. Šírenie vlhkosti pri inštalácii alebo pri náhodnom vytekaní ovplyvňuje tepelné vlastnosti EPS iba okrajovo a výsledkom je celoživotná trvanlivosť. Hoci EPS nie je vodotesný, vyznačuje sa vysokým stupňom odolnosti voči pohlcovaniu vlhkosti, čo umožňuje regulovať vlhko a infiltráciu vzduchu, a tak zabrániť tvorbe plesní.

 

•   Manipulácia a montáž

EPS je ľahký a tvrdý materiál, s ktorým sa dá prakticky a bezpečne manipulovať a to isté platí aj o jeho montáži. Vďaka flexibilným spracovateľským zariadeniam je možné dodávať výrobky s presne stanovenou hustotou, s požadovanými izolačnými a mechanickými vlastnosťami, žiadaných rozmerov a tvarov. Na prispôsobovanie výrobkov priamo na mieste nie sú potrebné žiadne odborné rezacie nástroje – postačí nôž alebo pílka. Manipulácia s materiálom neohrozuje ľudské zdravie, nedochádza pri nej k poraneniu, tvorbe ekzému alebo zápalu kože, pľúc a očí. To znamená, že pri práci s EPS nie je potrebné nosiť dýchacie masky, ochranné okuliare, ochranný odev a rukavice.

 

•   Požiarne charakteristiky

EPS je neľahko, príp. ťažko horľavý. Pri teplote nad 100 °C EPS mäkne, zmrašťuje sa a nakoniec sa roztaví. V súčasnosti sú všetky produkty určené na izoláciu stavieb vyrábané s EPS s obsahom retardéru horenia, ktorý zabezpečí jeho «samozhášavosť» pri horení. Prítomnosť tejto prísady spôsobuje jeho lepšiu odolnosť voči horeniu. Samozhášavé typy expandovaného polystyrénu sa vznietia ťažšie a rýchlosť šírenia plameňa počas požiaru je podstatne nižšia, takže hasiči majú viac času na evakuáciu horiacej budovy. Retardéry horenia spôsobujú zahasenie plameňa a po odstránení zdroja vznietenia už EPS ďalej nehorí. Roztavený samozhášavý EPS sa nezapáli, ak príde do kontaktu s iskrou pri zváraní, tlejúcou cigaretou alebo malými horiacimi predmetmi. EPS sa nikdy nepoužíva samotný, vždy je zabudovaný do stavebnej konštrukcie s povrchovou úpravou.

 

•   Recyklácia

EPS je jeden z najrecyklovanejších materiálov, recykluje sa ľahko. Z odpadu vznikajúceho priamo pri produkcii EPS sa pridaním k primárnemu materiálu vyrábajú izolačné dosky, čím sa zníži jeho spotreba a optimalizujú sa náklady.

 

EPS izolácia použitá v budovách má dlhú životnosť. Po ukončení životnosti sa môže recyklovať viacerými spôsobmi (pridávaním do betónu, spaľovaním a pod.)

 

•   Kvalita vnútorného vzduchu

EPS izolácia pomáha udržiavať stálu teplotu vzduchu, a tým aj tepelnú pohodu a súčasne môže pôsobiť ako tlmič zvuku, čím sa zabráni prenosu hluku cez vnútorné i vonkajšie steny.

 

•   Certifikovaná kvalita izolácie

EPS izolácia sa vyznačuje dlhodobo overenou kvalitou. Vyrába sa podľa noriem CEN nariadených Európskou úniou, napr. EN 13163, a nesie označenie CE , čo výrobca deklaruje vo Vyhlásení o parametroch. Pre staviteľa a vlastníka domu to je záruka, že EPS izolácia spĺňa všetky legislatívne požiadavky.

 

 epssr_5163.jpg

 

Realizácia budov s nízkou energetickou náročnosťou s využitím expandovaného polystyrénu

•   Izolácia šikmej strechy a stropu

V budove s neizolovanou šikmou strechou sa asi 42 % tepla stráca cez strechu. EPS sa môže použiť na izoláciu šikmej strechy u väčšiny stavieb, pričom sa môžu izolačné dosky umiestniť na strechu alebo pod ňu. Aby sa EPS izolácia mohla použiť aj medzi krokvami, okraje dosák sa navrhli tak, aby sa dali prispôsobiť rôznej šírke medzi krokvami.

 

Ďalšou možnosťou je izolácia vo forme prefabrikovaných panelov, napr. štrukturálne izolované panelové systémy (SIPS) alebo sendvičové panely. Pokiaľ ide o podkrovie, pevnosť EPS v tlaku umožňuje udržať prístupnosť tohto priestoru. Počas údržby alebo výmeny starých strešných škridiel sa pred položením nových škridiel môže na spodnú časť strechy pridať ďalšia izolácia.

 

•   Plochá strecha

Podobne ako u budovy so sklonenou strechou aj u budovy s neizolovanou plochou strechou uniká 42% tepelnej energie cez strechu. Tepelná izolácia sa môže použiť u väčšiny strešných konštrukcií. Na tepelnú izoláciu nových a renovovaných plochých striech sa používajú tvarované EPS dosky. Pomocou CAD systémov sa môžu dosky navrhnúť tak, aby sa zabezpečilo dobré odtekanie vody z plášťa plochej strechy.

 

•   Izolácia stien

U priemerného neizolovaného domu sa približne 24 % tepla stráca cez steny. U stien existujúcich domov sa izolácia môže realizovať:

  • inštaláciou EPS izolačných panelov na obvodovú stenu a nanesením vonkajšej omietky, resp. inej dekoračnej úpravy na povrch (ETICS);
  • inštaláciou EPS izolačných panelov s nepremokavou úpravou pod úroveň terénu (obvodové dosky);
  • natlačením alebo nafúkaním voľne sypaného izolačného EPS do dutiny steny zvrchu alebo cez otvory vytvorené navrchu obvodovej steny tak, aby sa vyplnila celá dutina;
  • upevnením izolačných EPS dosiek s integrovanou omietkovou úpravou na jednej strane (doublage) na vnútornú stranu steny.

 

Ak sa EPS určený na tepelnú izoláciu elastifikuje, nezlepšia sa iba tepelno-izolačné vlastnosti, ale aj zvuková izolácia.

 

•   Izolácia podlahy a základov.

U neizolovaných budov uniká cez podlahy až do 20 % tepla. Vďaka veľmi dobrej pevnosti v tlaku a nízkej absorpcii vlhkosti je izolácia podlahy na prízemí jednou z najčastejších aplikácií EPS. Ďalšou takouto aplikáciou je izolácia betónových podláh či už prefabrikovaných alebo vytvorených priamo na mieste stavby.

 

U nízkoenergetických budov sa okrem podlahy izolujú aj základy. V mnohých prípadoch sa EPS používa ako stratené debnenie na základy.

 

Zdroj:

Brožúra: Nízkoenergetické budovy a budovy s takmer nulovou potrebou energie, 2011

 

Viac informácií získate na: www.epssr.sk

 

/eps_sr_logo_0.jpg

Združenie EPS SR

Združenie vzniklo v roku 2005 s cieľom podporovať rozvoj dopytu po EPS, participovať na tvorbe noriem a legislatívnych opatrení, kontrolovať a zvyšovať kvalitu výrobkov z EPS, poskytovať konzultácie v oblasti spracovania a montáže výrobkov z EPS a podieľať sa na úsporách energie. Združenie EPS SR má 10 členov, plus zástupca Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org).