Základná škola v Revúcej má nové javisko pre malých divadelníkov aj vďaka Prvej stavebnej sporiteľni.

Kontakt:Bajkalská 30, P.O.Box 48,
829 48, Bratislava 25
Centrum telefonických služieb
pre klientov:
02/58 55 58 55
Web: www.pss.sk

Základná škola Ivana Branislava Zocha v Revúcej, ktorá sa už roky venuje dramatickej výchove, má vďaka podpore PSS, a. s., nové kryté javisko. Svoje divadelné predstavenia tak žiaci budú môcť skúšať, ale i prezentovať priamo v areáli školy.

Deväťročná základná škola Ivana Branislava Zocha v Revúcej je modernou školou, v ktorej je pri výchove a vzdelávaní detí uplatňovaná tvorivo-humanistická koncepcia s dôrazom na aktivitu a slobodu tvorivosti. Súčasťou Školského vzdelávacieho programu je aj predmet Tvorivá dramatika venovaný dramatickej výchove žiakov.

 

rev 1


„Škola sa nachádza v regióne s vysokým percentom nezamestnanosti, čo vo veľkej miere ovplyvňuje a obmedzuje možnosti rodičov, ktoré môžu svojim deťom ponúknuť. Preto sme tento projekt podporili a tešíme sa, že deti budú mať profesionálne javisko na svoj rozvoj“, hovorí predseda predstavenstva PSS, a. s., Imrich Béreš. Vďaka dramatickej výchove sa aj menej nadaní žiaci alebo žiaci z menej podnetného prostredia, môžu posunúť dopredu – rozvíjať svoju osobnosť, zažiť pocit úspechu, ocenenia a sebadôvery. Žiaci získavajú nový rozmer komunikačných zručností a učia sa spolupracovať s inými.


„Na vyučovanie dramatickej výchovy a na nácvik divadielok sme doteraz využívali priestory školy, najmä telocvičňu a chodby, ktoré sú však nevyhovujúce z hľadiska bezpečnosti, priestorového rozloženia aj akustiky,“ približuje situáciu riaditeľka školy Adriana Kvetková. „Už dlhšie sme zvažovali výstavbu javiska priamo v areáli školy, kde by sme okrem samotnej výučby mohli realizovať aj naše pravidelné divadelné súťaže a iné školské aktivity. Na realizáciu takéhoto projektu sme však nemali finančné prostriedky, preto si nesmierne vážime pomoc Prvej stavebnej sporiteľne. Vďaka nej sme deťom mohli splniť ich sen.“, dodáva riaditeľka Adriana Kvetková.

 

rev 3


Nové kryté javisko bude plne vyťažené. Pravidelne bude využívané v rámci výučby, na nácvik divadelných predstavení, ale aj na každoročné súťažné prehliadky malých detských školských divadelných súborov pod názvom Detská divadelná hra, ktoré sa doteraz konali v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Revúcej. Amfiteáter poslúži aj na mnoho iných školských a mimoškolských aktivít. Napríklad na slávnostné otvorenie spojené s privítaním prvákov, slávnostné ukončenie školského roka, vyhodnocovanie rôznych
školských súťaží či oslavy MDD.


“Výstavba krytého amfiteátra posunie dopredu nielen Základnú školu I. B. Zocha, ale aj celé mesto Revúca. Tento kultúrny stánok bude totiž slúžiť aj na prezentáciu divadelných a hudobných súborov v rámci kultúrnych podujatí a v letnom období bude počas kultúrnych akcií či večerných dataprojekcií organizovaných v spolupráci s MsKS, sprístupnený aj širšej verejnosti. Pomoc Prvej
stavebnej sporiteľne vnímam ako pomoc deťom, ale aj pomoc všetkým občanom Revúcej. Veľmi si ju vážim”
, hovorí primátorka mesta Eva Cireňová.

 

rev 2

 

„Tento projekt sme sa rozhodli podporiť preto, že sme  v ňom videli skutočný zmysel. Pokrokový prístup k výučbe a nadšenie pre divadlo, s akým sme sa tu stretli u detí, rovnako ako u učiteľov, nás nenechal na pochybách, že si vytúžený amfiteáter skutočne zaslúžia a budú mať z neho úžitok. Je radosť podporiť mladých ľudí v ich kreatívnom rozvoji a pomôcť im pripraviť sa do života. O to viac, keď vidíte, že si poskytnutú pomoc skutočne cenia. Zároveň som rád, že vybudované kryté javisko bude slúžiť aj širšej verejnosti,“ dodáva Imrich Béreš.


Slávnostné otvorenie exteriérového javiska sa uskutočnilo 16. novembra 2016. Pásku prestrihli primátorka mesta Revúca Eva Cireňová, riaditeľka ZŠ I. B. Zocha Adriana Kvetková a predseda predstavenstva PSS, a. s., Imrich Béreš.

Kontakt pre médiá:
PhDr. Radovan Slobodník
vedúci odboru komunikácie
mobil: 0915 777 319
mail: komunikacie@pss.sk, rslobodnik@pss.sk