PROBLEMATIKA ZDRAVOTNOTECHNICKÝCH SÚSTAV V BYTOVÝCH DOMOCH

Problematika zdravotnotechnických sústav v bytových domoch je zahrnutá v obnove bytového domu, ktorý predstavuje zlepšenie tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií a budov, odstránenie systémových porúch a statických nedostatkov, výmenu výplňových konštrukcií, odstránenie tepelných mostov a elimináciu vzniku plesní, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, výmenu spoločných rozvodov zdravotechniky a vyregulovanie rozvodov teplej vody. Obnova bytovej budovy teda jednoznačne zahŕňa aj riešenie obnovy technických zariadení budov. Jedná sa o zabezpečenie obnovy vykurovacieho systému, rozvodov studenej vody, teplej vody, kanalizácie a plynu.

Podobné odporúčané články: 

PREDIZOLOVANÉ SYSTÉMY PRE BLÍZKE A DIAĽKOVÉ ZÁSOBOVANIE TEPLOM

V modernom priemyselnom a bytovom stavebníctve sú mnohé budovy pripojené na centrálne zásobovanie teplom. Aktuálnym dôvodom na nové investície resp. sanácie pôvodných tepelných rozvodov sú neustále rastúci dopyt po úsporných a obnoviteľných zdrojoch energie a v nemalej miere aj dotačné programy Európskeho spoločenstva. Avšak jedine rozvodný systém, ktorý minimalizuje náklady na montáž, údržbu a predovšetkým samotnú prevádzku, dovoľuje naplno využiť hospodársky a ekologický potenciál.

SYSTÉMY CZT A VÝROBA TEPLA V DOMOVÝCH KOTOLNIACH Z POHĽADU TEPLÁRENSKEJ LEGISLATÍVY

Predposledná novela zákona o tepelnej energetike (účinná od 1. mája 2014) sa niesla v snahe vniesť poriadok do práv a povinností dodávateľov tepla a najmä obmedziť nesystémovú výstavbu individuálnych zdrojov tepla spojených s odpájaním sa od centralizovaného zásobovania teplom (CZT). Po takmer dvoch rokoch je tak možné aspoň do určitej miery bilancovať.

Podobné odporúčané články: 

ET PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ S RIADENÝM ZATEKANÍM – ÁNO, ČI NIE DO BYTOVÝCH DOMOV

Cieľom tohto článku je poukázať na novú problematiku v oblasti rozpočítavania nákladov dodaného tepla na vykurovanie, ktorú so sebou prinášajú inovované výrobky v segmente panelových vykurovacích telies.

ANALÝZA NÁKLADOV NA TEPLO Z DOMOVEJ KOTOLNE A SCZT

 

Ročné náklady na nákup tepla zo sústavy centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) na vykurovanie a prípravu teplej vody (TV) vybraného bytového objektu sú porovnané s nákladmi na teplo dodávané z „fiktívnej“ domovej kotolne (DK) umiestnenej v tomto objekte.

 

AKO JE MOŽNÉ RIEŠIŤ PROBLÉMY NEDOSTATOČNÉHO VYKUROVANIA BYTOV

V praxi sa dosť často stretávame s otázkou, či je možné podľa platnej legislatívy, aby mesto na Slovensku vydalo nariadenie ukladajúce povinnosť „temperovať“ byty a určiť podmienky temperovania? Ak áno, za akých podmienok? V roku 2003 naša spoločnosť TATRY – TEPLO, s.r.o., vypracovala Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry, ktoré túto problematiku riešilo. Prokuratúra s takýmto VZN nesúhlasila z dôvodu protiústavnosti, a preto je neplatné. Keďže sme chceli tento problém riešiť v záujme vlastníkov, v praxi sme sa stretli s nasledujúcimi problémami.

PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL MGK-2

Plynový kondenzačný kotol MGK-2 od spoločnosti WOLF s modulovaným spaľovaním vo výkonovom rozsahu od 17 do 100 % na prevádzku závislú alebo nezávislú od vzduchu v miest

VPLYV VETRANIA NA VÝPOČET PROJEKTOVANÉHO TEPELNÉHO PRÍKONU

Jeden z najväčších spotrebiteľov energie v budovách je systém zásobovania teplom a prípravy teplej vody. V súčasnosti je snaha nové budovy budovať ako nízkoenergetické a pasívne. Pri týchto budovách je výrazne väčšia zložka spotreby tepla na ohrev vetracieho vzduchu ako na stratu tepla prechodom stavebnou konštrukciou.

NEZÁVISLOSŤ BYTOVÉHO DOMU OD CENTRÁLNEHO VYKUROVANIA

Existencia vlastnej kotolne v bytovom dome sa v súčasnosti ukazuje ako najprijateľnejšia forma dodávky tepla a teplej vody. Nezávislosť bytového domu od centrálneho vykurovania totiž umožňuje vlastníkom bytov ušetriť až 35 % nákladov na teplo. Spoločnosť Vaillant preto prináša na trh kaskádový závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus 80–120 kW.

Odborník radí: AKÝ KOTOL VYBRAŤ DO PANELÁKU

Plánujeme novú kotolňu v našom bytovom dome. Na čo by sme si mali dať pozor?

ODBORNÉ SYMPÓZIUM – OBNOVA TECHNICKÉHO ZARIADENIA BYTOVÝCH DOMOV

Stretnutie spoločností REHAU s.r.o. a NIBE Energy Systems Slovensko, určené pre správcovské firmy, stavebné bytové družstvá, firmy a pracovníkov zodpovedných za montáž, techniku a údržbu technic­kých zariadení v bytových domoch sa uskutočnilo v dňoch 24. – 25. apríla 2014, v hoteli Salamadra Resort Hotel, Hodruša Hámre.