ZRUŠENIE SPOLOČENSTVA VLASTNÍKOV BYTOV A NP

Kontakt:Školská 23040 11, Košicetel: 055/678 28 08email: zsaun@zsaun.skWeb: www.zsaun.sk
Detaily o firme

Postupnosť jednotlivých krokov

 

Keďže staršia generácia vo volených orgánoch spoločenstva dosluhuje a mladšia generácia o túto formu činnosti záujem neprejavuje, v mnohých bytových domoch sa rušia spoločenstva vlastníkov a celá správa domu prechádza pod správcovské spoločnosti.

 

Zákon o vlastníctve bytov rieši aj takúto situáciu v bytovom dome, dôležite však pri tomto rozhodovaní je, aby vlastníci pri jednotlivých krokoch nepochybili a prijali na zhromaždení vlastníkov uznesenie, ktoré nebude nikto spochybňovať.

 

Pri zrušení spoločenstva postupujú vlastníci v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov v zmysle ustanovenia § 7d, a v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

 

Prvý krok

Rada zvolá zhromaždenie vlastníkov za účelom riešenia zmeny formy správy v bytovom dome (zmena zo spoločenstva na správcu) Prítomných musí byť 2/3 vlastníkov bytov v dome, hlasovať o zrušení spoločenstva musí 2/3 vlastníkov bytov a NP v dome.

 

Pri prijatí uznesenia o zrušení spoločenstva k určenému dátumu vlastníci zároveň rozhodujú hlasovaním nadpolovičnou väčšinou, kto bude likvidátorom, (nejedná o zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločenstva, čo by bolo možné aj bez likvidácie.)

 

Likvidátor môže byť z vlastných radov alebo externým výberom vhodný a odborne znalý človek.

 

Ďalej vlastníci na tomto zhromaždení si zvolia správcovskú spoločnosť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorá bude dom spravovať po dátume zániku spoločenstva.

 

Upozorňujeme, že rada a predseda musia mať zhromaždenie pripravené tak, aby vlastníkom už na tomto zhromaždení vedeli podávať presné informácie o:

 • Dátume zrušenia spoločenstva(tento dátum musí byť zhodný s uzatvorenou zmluvou o výkone správy) Príklad ak sa zhromaždením odsúhlasí zrušenie spoločenstva k 01. 12. 2017, potom aj zmluva o výkone správy musí byť od 01. 12. 2017.
 • Návrhu na likvidátora.
 • Musia mať pripravené návrhy na správcovskú spoločnosť.
 • Kto vyhotoví zápis a uznesenie zo zhromaždenia.
 • Akú odmenu zhromaždenie vlastníkov odsúhlasuje likvidátorovi.

 

Druhý krok

Po zhromaždení vlastníkov bytov a NP v dome likvidátor doručí príslušnému okresnému úradu

 • Návrh na zrušenie spoločenstva. Návrh musí byť podpísaný likvidátor a jeho podpis musí byť overený, na návrhu musí byť okrem mena a priezviska uvedená aj kontaktná adresa likvidátora.
 • Správny poplatok je treba uhradiť vo výške 13 €.
 • Doložiť zápisnicu, prezenčnú listinu, uznesenie /originál/ LV domu (internet).
 • Vstup do likvidácie je zmenou, ktorá sa registruje, počas likvidácie je v registri pri názve spoločenstva uvádzaný dodatok „v likvidácii“.

 

Tretí krok

Tu začína práca likvidátora, ktorý robí v mene spoločenstva úkony smerujúce k likvidácii spoločenstva. Fond prevádzky, údržby a opráv, taktiež úhrady vlastníkov za plnenia môže použiť len na účely podľa zákona. Zostatky FPÚaO na základe rozhodnutia zhromaždenia prevedie do 30 dní od zápisu zrušenia spoločenstva v registri na OÚ na schválenú správcovskú spoločnosť.

 

POJMY

Zrušenie spoločenstva ... dňom uvedeným v rozhodnutí zhromaždenia o zrušení spoločenstva s likvidáciou (teda pojem zrušenie a likvidácia musí mať zhodný dátum, nakoľko spoločenstvo vstupuje do likvidácie dňom svojho zrušenia).

 

Výmaz spoločenstva z registra... zabezpečuje likvidátor po likvidácii spoločenstva.

 

Likvidátor oznámi všetkým známym veriteľom, že je spoločenstvo v likvidácii, aby veritelia a iné orgány, ktoré sú tým dotknuté prihlásili voči spoločenstvu svoje pohľadávky a iné práva v lehote spravidla do 3 mesiacov.

 

Likvidátor ku dňu vstupu do likvidácie zostaví Likvidačnú súvahu, ktorú je povinný zaslať každému vlastníkovi bytu a NP v dome, ktorý o to požiada (na zhromaždení môžu vlastníci nadpolovičnou väčšinou hlasovať prijať uznesenie, že likvidačnú súvahu pošle likvidátor všetkým vlastníkom bytov a NP v dome).

 

Štvrtý krok

Zrušenie spoločenstva s likvidáciou bolo zhromaždením odsúhlasené, napríklad k decembru 2017, likvidátor ukončil likvidáciu 25. apríla 2018 a musí teda zabezpečiť:

 • Účtovnú závierku.
 • Zvolať zhromaždenie vlastníkov za účelom predloženia účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie.
 • predložených návrhoch likvidátora na zhromaždení sa rozhoduje 2/3 väčšinou hlasov všetkých vlastníkov v dome.
 • Ak sa napriek opakovanej výzve likvidátora na zhromaždení nezúčastní dostatočný počet vlastníkov domu (2/3), považuje sa účtovná závierka a konečná správa o likvidácii za schválenú uplynutím jedného mesiaca odo dňa doručenia opakovanej výzvy likvidátora.
 • Zo zhromaždenia spracuje likvidátor zápisnicu a prezenčnú listinu.

 

Likvidátor

Po zhromaždení doručí príslušnému okresnému úradu

 • Návrh na výmaz spoločenstva z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a NP, podpis na návrhu musí byť overený.
 • Zápisnicu s prezenčnou listinou zo zhromaždenia, kde likvidátor informoval vlastníkov o likvidácii.
 • Konečnú správu o likvidácii s účtovnou uzávierkou.
 • Potvrdenie o úhrade správneho poplatku 16,50 €.

 

Okresný úrad

Po doložení všetkých dokladov vykoná výmaz spoločenstva a likvidátorovi písomne oznámi k akému dňu bol výmaz spoločenstva vykonaný.

 

Záver

Zrušenie spoločenstva vlastníkov nie je jednoduché, ale pri dôkladnej príprave volených orgánov spoločenstva pred prvým zhromaždením, je to možné zvládnuť tak, aby z titulu zrušenia spoločenstva nemuseli byť opakovane zvolávané ďalšie zhromaždenia vlastníkov.

 

Ak napriek tomu budú otázky a pochybnosti o správnosti postupu, je treba ešte pred prípravou samotného prvého zhromaždenia konzultovať nejasnosti s pracovníkmi ZSaUN.

 

Spracovala: Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN