OŠETRUJÚCI PROSTRIEDOK SPOLOČNOSTI BASF CHRÁNI BETÓN POČAS HORÚCICH LETNÝCH DNÍ PRED TRHLINAMI

Vysoké letné teploty môžu počas sušenia priemyselného podlahového betónu spôsobiť trhliny. Prostriedok MasterKure 111WB od BASF tomu môže zabrániť, pretože účinkuje rýchlejšie ako konvenčné prostriedky na ošetrenie betónu.

VPLYV BAZALTOVÉHO ODPRAŠKU NA PÓROVITOSŤ ZATVRDNUTEJ CEMENTOVEJ MALTY

Tento príspevok prezentuje výsledky štúdie vplyvu bazaltového odprašku a superplastifikátora na vlastnosti cementovej malty. Skúmal sa vplyv bazaltového odprašku na pórovitosť mált. Výsledky ukázali pozitívny vplyv superplastifikátora na celkovú pórovitosť, ktorá sa znižovala so zvyšovaním dávky superplastifikátora a obdobne sa to odrazilo aj na mediáne polomeru všetkých pórov.

VLÁKNOBETÓN TERAZ A V BUDÚCNOSTI?

V tomto článku nadväzujem na článok „Ako sa menia vlákna do betónu a vláknobetón“ z č. Stavebné hmoty 2/2013. V stručnosti sme popísali vývoj  vlákien od ich prvých historických použití až do súčasnosti. Rozdelili sme vlákna podľa materiálovej bázy, a teda aj podľa primárneho účelu použitia v betóne. V stavebníctve sa však pri použití vláknobetónov často stretávame s dvomi protichodnými stanoviskami.

VLIV SMĚSNÝCH CEMENTŮ, ZEJMÉNA VÁPENCOVÝCH, NA REOLOGICKÉ VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH PAST

Reologické vlastnosti čerstvého betonu jsou jedním z určujících faktorů pro jeho další použití a zásadně ovlivňují vlastnosti zatvrdlých betonů. Jsou závislé na celé řadě proměnných, jakými jsou vodní součinitel, typ a množství cementu, plastifikační přísady, kameniva (granulometrie směsi kameniva, tvarový index, původ kameniva), příměsi, teplota betonu a okolního prostředí a v neposlední řadě doba od namíchání do zpracování.

VLIV BAREVNÉHO PIGMENTU NA VLASTNOSTI POHLEDOVÉHO BETONU

Předmětem experimentálního výzkumu bylo zkoumání vlivu přidávání barevného pigmentu do předem dané receptury betonu. Byly srovnávány dva druhy cementu a dva typy pigmentu. Ověřovaly se základní vlastnosti betonu, které jsou důležité pro jeho zpracovatelnost a použitelnost v praxi: konzistence, objemová hmotnost čerstvého a ztvrdlého betonu, vývoj barevnosti zkušebních těles během zrání, pevnost v tlaku, pevnost v příčném tahu a probarvení těles ve hmotě.

VPLYV FLUIDNÉHO POPOLČEKA NA VYBRANÉ FYZIKÁLNO-MECHANICKÉ VLASTNOSTI PÓROBETÓNU

Fluidný popolček (lôžko, resp. úlet) má odlišné fyzikálne a chemické vlastnosti oproti elektrárenskému popolčeku z klasického spaľovania. Obsahuje amorfné fázy vznikajúce dehydratáciou ílových minerálov a tiež nezreagovaný sorbent vo forme CaCO3, voľného CaO a anhydritu (CaSO4). Fluidný popolček (FP) je zmes lôžkového a úletového popolčeka, (pomer lôžko : úlet = 2: 1). Cieľom práce bolo poukázať na využitie fluidného popolčeka pri výrobe pórobetónu a jeho vplyv na vybrané fyzikálno-mechanické vlastnosti.

NAKLADANIE SO STAVEBNÝM ODPADOM A RECYKLÁCIA BETÓNU

Zber a recyklácia sú kľúčovým nástrojom nielen pre ochranu životného prostredia a efektívne využívanie prírodných zdrojov, ale aj k zvýšeniu zamestnanosti v sektore odpadu. Stavebné odpady ako produkt predstavujú významný zdroj druhotných surovín. Ich recyklácia šetrí v konečnej miere nerastné zdroje a vytvára nové hodnoty. Výsledkom recyklácie sú recyklované materiály v súlade so všetkými podmienkami, požiadavkami a s využitím moderných technológií. Recyklácia – recycling = recirkulácia znamená vrátenie späť do procesu, znovuvyužitie, znovuuvedenie do cyklu – stavebného procesu.

POZNATKY ZO 16. KONGRESU ERMCO

Kongres ERMCO, ktorého 16. ročník sa konal v júni 2012 vo Verone v Taliansku je najdôležitejším a najprestížnejším stretnutím predstaviteľov európskeho priemyslu transportbetónu a tiež odborníkov z tohto priemyselného odvetvia z USA, Japonska, Indie, Južnej Ameriky, Izraela a Turecka.

REALITA POHĽADOVÉHO BETÓNU

V článku sú popísané praktické skúsenosti zo zhotovovania konštrukcií z pohľadového betónu a odporúčania, ktoré umožnia dosiahnuť vzhľad povrchu pohľadového betónu v požadovanej kvalite. Táto kvalita závisí nielen na použitom betóne, ale z veľkej časti tiež od použitého debnenia a odformovacieho oleja. Veľkú dôležitosť má tiež dohoda s investorom o jeho predstavách o vzhľade pohľadového betónu.

NEDOSTATKY PRI UKLADANÍ, ZHUTŇOVANÍ A OŠETROVANÍ BETÓNU

Článok popisuje najčastejšie sa opakujúce nedostatky pri ukladaní, zhutňovaní a ošetrovaní čerstvého betónu v stavebných konštrukciách. Je zameraný na príklady z praxe.

 

VYŠŠIA KVALITA OCEĽOVÝCH VLÁKIEN DRAMIX® PRE NOVÉ APLIKÁCIE

Vystužovanie betónu oceľovými vláknami DRAMIX® je odskúšanou celosvetovou koncepciou uplynulých dekád. Využívanie tejto technológie sa posúva od aplikácií priemyselných podláh k stále náročnejším stavebným prvkom so zvýšenými požiadavkami podmienok medzných stavov únosnosti a použiteľnosti.