CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH SÚSTAV PANELOVÝCH DOMOV – 5. ČASŤ

STAVEBNÁ SÚSTAVA LIATY BETÓN – STAVEBNO-KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

 

Bytové domy konštrukčného systému z liateho betónu (LB) boli jednou z prvých stavebných sústav, určených pre komplexnú bytovú výstavbu po roku 1960. Vývojový typ bol vyhotovený a schválený v roku 1958. Vykonávacie projekty boli spracované KPÚ Bratislava v roku 1962. Konštrukčná sústava „Liaty betón“ (ďalej len LB) sa realizovala v rokoch 1959 – 1964.

 

Nosný systém tvorí sústava priečnych nosných stien doplnených pozdĺžnou stenou, odlievaných z betónu na mieste stavby do štandardného debnenia, doplnená prefabrikovanými stropnými dielcami a prefabrikovaným obvodným plášťom. Modulová osnova nosných stien je 3 750 mm a 3 150 mm. Konštrukčná výška je 2 850 mm, svetlá výška je 3 630 mm.

 

Popis objektov

V stavebnej sústave sa realizovali radové a bodové objekty. Objemové riešenia umožnili výstavbu objektov do 9 obytných podlaží + 1 vstupné podlažie s domovou vybavenosťou. Vstupné podlažie bolo obvykle v úrovni upraveného terénu, v prípade sklonitého terénu čiastočne zapustené. Dispozícia vstupného podlažia bola väčšinou individuálna. Osadenie a založenie každého menovitého objektu sa realizovalo podľa samostatného projektu.

 

Popis konštrukcií

Obvodný plášť v priečelí je z keramzitbetónových panelov hrúbky 250 mm. Štítová stena sa skladá zo 150 mm nosnej železobetónovej steny a 200 mm obkladového keramzitbetónového panela. V štíte bodového domu je 150 mm nosná betónová stena doplnená hrúbku 250 mm vrstvami:

 • Sklenená vata    30 mm
 • Vzduchová medzere 20 mm
 • Betónový panel 50 mm

 

Analogicky je zateplená tiež bočná stena loggie. Priečelie loggií je z obvodného plášťa vytvoreného z drevenej lodžiovej steny hrúbky 65 mm nasledovnej skladby:

 • Azbestocementová doska           5 mm
 • Sklenená vata    35 mm
 • Laťovka               22 mm

 

Zvislé škáry obvodových panelov sú prekryté betónovými prefabrikovanými pilastrami vysunutými o 180 mm pred vonkajšie líce obvodového plášťa (mimo vstupného podlažia). Povrchová úprava keramzitbetónových panelov je umelokamenný povrch zhotovený vo výrobni. Štítová stena bodového domu má zvislé ryhovanie dosiahnuté gumenými profilmi upevnenými na debnenie vo výrobni, horizontálne členenie je vytvorené kremelinovými farebnými doskami hr. 30 mm na výšku stropného panela. Múr podchodu v bodovom dome je obložený azbestocementovými doskami lepenými do cementovej malty.

 

Strešný plášť je vytvorený ako jednoplášťová konštrukcia spádovaná približne 2,5 % od hrebeňa k odpadovému žľabu na priečelí.

 

Skladba strechy

 • Kremielkový násyp 40 mm
 • Hydroizolácia
 • Cementový poter 20 mm
 • Škvárobetón v spáde min. 80 mm
 • Lepenka E 500
 • Heraklit                50 mm
 • Piesok                 10 mm
 • Stropná konštrukcia

 

Zvislé nosné steny sú z monolitického betónu hrúbky 150 mm betónované na mieste. Povrchová úprava je omietka hr. 10 mm a maľba. V pivniciach postrek vápennou maltou, v sušiarni 2-násobný olejový náter. Vykurovaný a nevykurovaný priestor v prízemí je zateplený 125 mm prímurovkou od nosnej steny oddelenou 20 mm vzduchovou medzerou.

 

Stropné konštrukcie sú prefabrikované z panelov hrúbky 140 mm, základnej šírky 1 800 mm. Stropné panely na obvode sú predsadené pred obvodový plášť o 250 mm, čím sú vytvorené na každom podlaží rímsy. Spolu s pilastrami je vytvorená charakteristická kazetová štruktúra priečelia. V mieste balkónov je predsadenie zvýšené na šírku balkóna. Povrchová úprava je omietka hr. 10 mm a maľba. Strop nad nevykurovaným priestorom je zateplený heraklitom hr. 50 mm.

 

Podlahy v obytných miestnostiach sú vlysky kladené do asfaltu, v kuchyni je gumený povlak, v príslušenstve keramická dlažba do cementovej malty; vyrovnávajúcim betónom, lepenkou a tepelnou izoláciou – hrubou je podlaha celkovej hr. 80 mm, v suteréne je betónová mazanina.

 

Priečky sú betónové hr. 50 mm. V domovej vybavenosti murované hr. 100 mm, v pivniciach majú len výšku zárubne.

 

Bytové jadrá sú z betónových priečok hr. 50 mm, inštalačné jadro je situované medzi kuchyňou a WC.

 

Schodište je železobetónové, prefabrikované, dvojramenné, pravotočivé, umiestnené v module 3 750 mm so šírkou ramena 1 200 mm. Povrch tvorí obklad umelokamennými doskami. Zábradlie je oceľové so sklenenou výplňou s drôtenou vložkou. Steny schodišťa susediace s kuchyňou v radovom dome sú obložené heraklitom hr. 25 mm.

 

Výťahová šachta je umiestnená v zrkadle schodišťa. Výťah v objektoch nad 5 poschodí je osobný pre 3, resp. 4 osoby s hornou murovanou strojovňou na streche.

 

Drevené lodžiové steny umiestnené v module 3 150 a 3 750 mm sú osadené typizovanými balkónovými dvermi s jedno, resp. dvojkrídlovými oknami.

 

Literatúra:

      MVRR SR, VUPS Nova.

 

Ing. Vojtech Mozgay