CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH SÚSTAV PANELOVÝCH DOMOV – 6. ČASŤ

STAVEBNÁ SÚSTAVA MS 5 a MS 11

 

Panelová konštrukčná sústava MS 5 a MS 11 sa realizovala podľa typových podkladov, ktoré spracoval KPÚ Banská Bystrica v roku 1962. Nový systém tvoria priečne nosné steny, doplnené pozdĺžnou stužujúcou stenou, na konci sekcie zdvojenou. Modulová osnova priečnych nosných stien je 3600 mm, konštrukčná výška 2800 mm.

 

Popis objektov

Objekty MS 5 majú tvar radových sekciových dvojčiat, sú 5-podlažné, objekty MS 11 sú bodové, jednosekciové, 11-podlažné. Bytové domy v uvedených sústavách sa realizovali v šesťdesiatych rokoch.

 

Popis konštrukcií

Obvodový plášť je v priečelí hrúbky 270 mm (20 mm vonkajšia omietka s vodotesnou prísadou + 240 mm lávobetón B 80 + 10 mm vnútorná omietka) okrem panela v schodiskovom module, ktorý má celkovú hrúbku 240 mm (20 + 210 + 10). Štít je zložený s obkladového panelu (20mm vonkajšia omietka + 250 mm lávobetón B 80), vzduchovej medzery hrúbky 5 mm a z nosnej steny hrúbky 150 mm (vrátane vnútornej omietky).

 

Alternatívna skladba obvodového plášťa: 20 mm vonkajšia omietka + 270 mm troskopemzobetón B80 + 10 mm vnútorná omietka, t. j. celková hrúbka 300 mm. Skladba v štíte: obkladový panel troskopemzobetón hrúbky 280 mm s 20 mm vonkajšou omietkou + vzduchová medzera 5 mm + nosná stena 150 mm (vrátane vnútornej omietky).

 

Zvislý aj vodorovný styk obvodových panelov projektovanej šírky 20 mm je vyplnený cementovou maltou, z vonkajšej strany uzatvorený vodotesným tmelom. Vonkajšiu povrchovú úpravu ako súčasť panela tvorí cementová omietka valčekovaná alebo zásyp drťou. Panely majú profilované šírky 70 mm a hĺbky 20 mm upravené farebným náterom. Vnútorná povrchová úprava je omietka hrúbky 10 mm.

 

Atikový prefabrikát v štíte je z betónu B 170 a má výšku 450 mm, v spodnej vnútornej časti je vybavený pásikom z heraklitu 100 x 35 mm. Priečelie je ukončené rímsovým prefabrikátom z betónu B 170, v spodnej časti taktiež s pásikom z heraklitu 100 x 35 mm. V rímse sú osadené novodurové rúrky priemeru 30 mm na odvetranie strešných vrstiev.

 

Strešný plášť je vytvorený ako jednoplášťová plochá strecha s 2 % spádom k rímsam v priečelí budovy. Na štítoch je prefabrikovaná atika, ktoráprečnieva min 150 mm nad povrch strechy.

 

Skladba strešných vrstiev:

  • Hydroizolácia 2x Sklobit A
  • Pórobetónové dosky hr. 147 mm
  • Tepelná izolácia – sklené rohože hr. 30 mm
  • Suchá triedená zhutnená škvára v spáde 0 – 130 mm
  • Stropná železobetónová konštrukcia hrúbky 120 mm

 

Odtok vody zo strechy je riešený jej 2 % spádom k rímsovým žľabom a vonkajšími dažďovými zvodmi na fasáde. Na streche je umiestnená murovaná strojovňa výťahu a odvetranie bytových jadier ventilačnými hlavicami CAGI.

 

Zvislé nosné steny sú zo železobetónových dielcov hrúbky 150 mm, výšky 2650 mm z betónu B 170. Dielce sú plné alebo s okennými otvormi pre štítové steny a dvernými pre vnútorné steny; podľa potreby s osadenými oceľovými zárubňami.

 

Povrchová úprava je omietka hrúbky 5 mm dodatočne nanesená až po montáži. Spoj stien je vytvorený privarením skoby priemeru A 12 ku slučkám vystupujúcim z čiel panelov v nich hornej časti a zmonolitnením tohto styku zálievkou z lávobetónu.

 

Stropné konštrukcie sú železobetónové prefabrikované plné dielce hrúbky 120 mm z betónu B 250. Na nosných stenách sú uložené do 10 mm cementového lôžka. Vzájomne sú spojené skobami privarenými k slučkám po oboch stranách panela. Spolu s vencovou výstužou zabezpečujú spolupôsobenie jednotlivých dielcov v objekte. Povrchová úprava je omietka hrúbky 5 mm.

 

Nosná konštrukcia balkóna tvorí stropný panel doplnený vysadenou časťou pre balkón s príslušnou negatívnou výstužou. Zábradlie je z oceľových rúrok privarených zvrchu na platničky zabudované v uvedenom paneli. O obvodový plášť nie je uchytené.

 

Podlahy v obytných priestoroch majú hrúbku 60 mm. V izbách sú vlysky prilepené asfaltovým lepidlom na tepelnú izoláciu IZOPLAT hrúbky 12,5 mm uloženej v zlievárenskom piesku hrúbky 26,5 mm. V kuchyni a predsieni je lepené PVC, betónová mazanina hrúbky 32 mm, lepenka A 500 a pieskový násyp 20 mm. V kúpeľni, WC a vo vstupných priestoroch domu sú dlaždice uložené do cementovej malty, v chodbách a potravinových boxoch je betónová mazanina, na schodišťových podestách PVC.

 

Priečky

Všetky priečky sú z betónových dielcov B 170 hrúbky 80 mm plné alebo s osadenou oceľovou alebo drevenou zárubňou.

 

Bytové jadro je typizované, typu B-2.

 

Schodište je železobetónové dvojramenné pravotočivé. Rameno má šírku 1100 mm, V stavebnej sústave MS 11 je od zrkadla oddelené oceľovou stenou s výplňou z oceľového pletiva. V zrkadle šírky 1250 mm sa nachádza osobný výťah. Steny oddeľujúce schodište od bytov majú hrúbku 150 mm.

 

Okná a balkónové dvere

Okná sú typové, drevené, zdvojené dvoj a trojkrídlové. Balkónové dvere sú drevené, jednokrídlové združené s jednokrídlovým alebo dvojkrídlovým oknom, zdvojené. Vnútorné dvere sú typové drevené, osadené v oceľovej zárubni. Vchodové dvere so drevené v drevenej stene s jednoduchým zasklením.

 

 

Literatúra:

MVRR SR, VUPS Nova.

 

Ing. Vojtech Mozgay