SÚČASNÝ NEPRIAZNIVÝ STAV V STAVEBNÍCTVE Z POHĽADU VÝKONU ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORU

Na Slovensku zaznamenávame nárast sťažností na chyby a nedostatky dokončených stavieb hlavne u nových budov. Príčinou sú vo väčšine neodbornej činnosti stavebného dozoru, ktorého považuje väčšina obyvateľov za potrebné zlo. Z neodbornej a nezodpovednej činnosti stavebného dozoru sa najčastejšie vyskytujú problémy tečúcich striech, praskanie stavebných konštrukcií, praskanie omietok, vlhkosť a výskyt plesní na stavbách a pod.

EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN – VPLYV PRÁVNYCH PREDPISOV NA JEHO POUŽITIE V STAVEBNÍCTVE – časť 2.

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov sa zabezpečuje počas navrhovania (spracovania projektovej dokumentácie) a výstavby alebo významnej obnovy budov a tak vytvára predpoklady na zníženie skutočnej spotreby energie počas užívania budovy. Celý proces zlepšovania energetickej hospodárnosti budov (EHB) je možné popísať ako proces 5E, t.j. Expandovaný polystyrén – Etics – Energia – Ekonomika – Emisie.

STN 73 6123:2010 STAVBA VOZOVIEK. CEMENTOBETÓNOVÉ KRYTY – INFORMÁCIA O ZMENÁCH

Od septembra 2010 bola do sústavy slovenských technických noriem zavedená revízia normy  STN 73 6123. Predmetom revízie normy bolo predovšetkým:

Konferenica - Kvalitné legislatívne a finančné prostredie

Združenie pre podporu obnovy bytových domov v spolupráci (ZpPOBD) s Prvou stavebnou sporiteľňou, a. s. (PSS, a. s.), usporiadali dňa 29. septembra 2009 v hoteli Tatra v Trenčíne konferenciu, ktorá bola zameraná na informácie o legislatívnom rámci správy a obnovy bytových domov, možnostiach financovania obnovy bytových domov a technických predpokladoch jej realizácie. Pozvanie prednášať na konferencii prijali gestori legislatívy súvisiacej so správou a údržbou bytového fondu a tvorcovia koncepcie bývania na Slovensku. Konferencia bola určená pre zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, predstaviteľov správcovských spoločností, bytových družstiev a predstaviteľov štátnej a verejnej správy.

Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

Úplné znenie zákona 362/2005 Z.z.

(úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.

VYHLÁŠKA ÚRSO č 358 2009 Zz - výhody a úskalia novely

Po roku sa opäť blíži obdobie predkladania vyúčtovaní nákladov za dodávku tepla na ústredné kúrenie a prípravu teplej vody. S aplikovaním ustanovení vyhlášky č. 630/2005 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 20. decembra 2005, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla (ďalej len vyhláška) v praxi sa po prvýkrát stretli koneční spotrebitelia pri vyúčtovaní za rok 2006.

Subjektívne hodnotenie novely vyhlášky č 630 2005 Zz

9. konferencia Meranie a rozpočítanie tepla, Piešťany 26. - 27.11.2009

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal 20. augusta 2009 vyhlášku č. 358/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla. Text vyhlášky prekvapil odbornú verejnosť, nakoľko sa významne líši od textu, ktorý bol daný úradom na pripomienkové konanie.

Novelizovanie zákona č182 1993 Zz pripomína telenovelu

Národná rada Slovenskej republiky dňa 2. decembra 2009 s účinnosťou od 1. februára 2010 schválila zákon č. 595/2010 Z.z. ako 11. novelu zákona č. 182/1993 Z.z. Zrejme niektorí poslanci to považovali za nepostačuje, tak 11. februára 2010 s účinnosťou od 1. 4. 2010 schválili ďalšiu v poradí 12. novelu toho istého zákona. Bol ešte jeden návrh novely zákona poslankyne Kramplovej, čím by sme boli dosiahli už 13. novelu tohto zákona, žiaľ poslankyňa ju stiahla, takže ďalšia novela už nebola. Je na mieste otázka či to nepripomína telenovelu. Nebolo by na mieste zo strany gestora zamyslieť sa o aký to zákon sa jedná, ktorý sa tak často novelizuje a ktorý sa žiaľ dotýka všetkých občanov, ktorí bývajú v bytových domoch. Posledná novela zákona č. 182/1993 Z.z., ktorá nadobúda účinnosť od 1. 1. 1994 nerieši skutočné a zásadné problémy výkonu správy, ale čiastočne sa zaoberá riešením niekoľkých problémov, na ktoré naše združenie poukazuje už viac ako 5 rokov a ktoré sme zasielali MF SR gestorovi zákona s návrhom na riešenie bez odozvy.

Najčastejšie chyby pri aplikácii ETICS

1/ Zlá príprava podkladu