NAKLADANIE SO STAVEBNÝM ODPADOM A RECYKLÁCIA BETÓNU

Zber a recyklácia sú kľúčovým nástrojom nielen pre ochranu životného prostredia a efektívne využívanie prírodných zdrojov, ale aj k zvýšeniu zamestnanosti v sektore odpadu. Stavebné odpady ako produkt predstavujú významný zdroj druhotných surovín. Ich recyklácia šetrí v konečnej miere nerastné zdroje a vytvára nové hodnoty. Výsledkom recyklácie sú recyklované materiály v súlade so všetkými podmienkami, požiadavkami a s využitím moderných technológií. Recyklácia – recycling = recirkulácia znamená vrátenie späť do procesu, znovuvyužitie, znovuuvedenie do cyklu – stavebného procesu.

PLASTY V STAVEBNÝCH ODPADOCH

V článku sú uvedené najnovšie poznatky z efektívneho využitia odpadov, najmä z plastov. Výroba a spotreba plastov sa vymanili z krízy, pričom ich aplikácie v stavebníctve hrajú významnú úlohu. Vzhľadom k požiadavkám na dlhodobú aplikáciu plastov v stavebníctve, je potrebné začať s výskumom a realizačnými akciami na využitie plastov zo stavebných demolácií.

SNIŽOVÁNÍ ZÁTĚŽE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S VYUŽITÍM POPÍLKU DO BEZCEMENTOVÝCH BETONŮ A STĚREK

Řešení odstranění produktů z teplárenských a energetických výroben stojí v době růstu výroby elektrické energie v popředí zájmu. V tepelných elektrárnách a teplárnách spalujících tuhá paliva odpadá z kotelních zařízení značné množství tuhých

Podobné odporúčané články: 

HELUZ FAMILY 2IN1 ZBIERA OCENENIA V ČECHÁCH AJ NA SLOVENSKU

Tehla s integrovanou izoláciou HELUZ Family 50 2in1 získala ocenenie GRAND PRIX na veľtrhu FOR HABITAT v Prahe a tiež Zlatú plaketu na veľtrhu CONECO v Bratislave. Zaradila sa tak medzi najúspešnejšie produkty spoločnosti HELUZ cihlářský

Podobné odporúčané články: 

Plastový odpad z elektronického šrotu ako plnivo do betónu

Likvidácia komunálneho odpadu v súčasnosti predstavuje vážny environmentálny a ekonomický problém. Odvetvie výroby spotrebnej elektroniky a výpočtovej techniky pokračuje každoročne v raste produkcie. Pre tento druh tovarov je tiež typický rýchly inovatívny proces, čo má za následok výmenu starších výrobkov za nové už po pomerne krátkom čase. To prináša rýchly nárast objemu odpadov tohto druhu a ich zvýšený podiel v tuhom komunálnom odpade.

Recyklačné zariadenia na spracovanie stavebného odpadu

Problematika recyklácie stavebného odpadu je jednou z úloh spoločnosti, ak si chceme zachovať odpovedajúce životné prostredie. Stavebná výroba je jedným z producentov množstva odpadov, ktoré je možné dostať po ich recyklácii ako použiteľné do výrobného procesu. V príspevku sú uvedené poznatky o zdrojoch tvorby stavebného odpadu a technologických možnostiach ich recyklácie. Konštrukčné prevedenie recyklačných zariadení, s ich technologickými parametrami a možnosťami využitia.

Podobné odporúčané články: 

Plazmová technológia - Nový smer v oblasti zneškodňovania odpadov

Pokusy o praktické využitie plazmovej technológie v oblasti zneškodňovania niektorých druhov odpadov boli prevedené na pôde rôznych výskumných pracovísk už pred niekoľkými desiatkami rokov. Možnosť likvidácie toxických látok obsiahnutých v odpadoch, výrazná minimalizácia objemu odpadu a ekologická šetrnosť technológie, vytvárali dobré zázemie pre oblasť výskumu a vývoja.

Podobné odporúčané články: