CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH SÚSTAV PANELOVÝCH DOMOV – 7. ČASŤ

STAVEBNÁ SÚSTAVA T06B ŽILINA – STAVEBNO-KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

 

Panelová konštrukčná sústava T06B Žilina sa realizovala podľa typových podkladov KMV-T06B/ŽA, spracovateľ Stavoprojekt Žilina, 1970. Racionalizácia stavebnej sústavy KMV T06B/ŽA/R1 bola schválená v roku 1977.

OBVODOVÉ PLÁŠTE PANELOVÝCH BYTOVÝCH DOMOV NA BÁZE PÓROBETÓNU

V období hromadnej bytovej výstavby panelovými technológiami sa, mimo iných, používali aj obvodové plášte na báze pórobetónu. Na spínaných pórobetónových obvodových dielcoch stavebných sústav P 1.15 a PS 82 TT, ale aj pri skorších aplikáciách pórobetónových dielcov na iných konštrukčných systémoch sa zistili rozsiahle nedostatky prejavujúce sa neusporiadanou sieťou trhlín.

INOVATÍVNE RIEŠENIA SPEVNENÝCH PLÔCH

Informácie o kvalitných produktoch sa premietajú do praxe len vtedy, keď sa o nich dozvedia tí, ktorí s nimi pracujú. Preto je dôležité zvyšovanie odbornej úrovne a informovanosti odborníkom, ktorí s danými produktmi pracujú.

SANÁCIA SPODNEJ STAVBY HISTORICKÝCH BUDOV

 

Stále častejšie dochádza k celkovým rekonštrukciám historických objektov, ktoré neboli celé roky nikým spravované. Ich stav nezodpovedá užívateľským ani technickým štandardom súčasnosti. V súčasnom období je stále viac požiadaviek na využívanie práve týchto zväčša schátralých objektov pre komerčné účely.

SKLENÝ SYSTÉM A JEHO ZVUKOVOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI

Zaťaženie hlukom patrí medzi negatívne sprievodné znaky rýchlo sa rozvíjajúcich mestských zón. V mest­skom prostredí sa v súčasnosti navrhuje veľké množstvo stavebných konštrukcií, ktorých hlavným znakom je veľkoplošné presklenie. Veľké

MODERNÝ OBJEKT Z VELOXU – BÝVANIE, ŽIVOT A PRÁCA POD JEDNOU STRECHOU

Jeden z najväčších projektov v súčasnosti v susednom Rakúsku  sa stavia v pasívnom  štandarde.

ZDRAVÉ BÝVANIE, VÝZVA SÚČASNOSTI

Trendom súčasného stavebníctva je stavať nízkoenergetické, pasívne, nulové a dokonca aj plusové rodinné domy. Pri každej z týchto stavieb je cieľom investora, v menšej či väčšej miere, minimalizovať spotrebu energií, a tým zabezpečiť nielen nízke prevádzkové náklady

SPOĽAHLIVOSŤ A ŽIVOTNOSŤ STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A KONŠTRUKCIÍ

Spoľahlivosť stavieb je funkciou ich bezpečnosti, trvanlivosti a použiteľnosti. Životnosť stavebných konštrukcií je determinovaná trvanlivosťou stavebných

MONTOVANÉ OBKLADY V INTERIÉRI

Návrh a realizácia povrchových úprav jednotlivých ohraničujúcich plôch interiéru by mala byť vo vzájomnej symbióze. Interiér vnímame ako funkčný celok, v ktorom povrchová úprava stien, stropu a podlahy spoločne s nábytkom a ostatnými

Všeobecné požiadavky návrhu podláh na teréne

Obalové konštrukcie stavieb zabezpečujú ochrannú funkciu pred pôsobením vonkajších vplyvov. Tieto konštrukcie majú vytvárať optimálnu pohodu vnútorného prostredia a to tak v zime, ako aj v lete. V stavebnej praxi sa ukázalo, že najväčší počet porúch je v obalových konštrukciách. Obalové konštrukcie stenové, strešné, ale aj podlahové, tvoria široký okruh problémov pri návrhu nových, ako aj rekonštruovaných budov. Tepelné straty budov cez obalové konštrukcie – strechu, obvodový plášť, podlahu na teréne nie sú zanedbateľné, preto je dôležité týmto konštrukciám venovať zvýšenú pozornosť.

Moderné skeletové konštrukcie prinášajú úspory

Ekonomika výstavby viacpodlažných budov je dnes smerodajným faktorom pre prácu architektov a projektantov. Trendom je navrhovať konštrukcie, ktoré sú úsporné, a zároveň spĺňajú nároky na dostatočnú pevnosť, jednoduchosť výstavby a výbornú tepelnú izoláciu už pri tenšej hrúbke steny.