Stretnutie „azbestárov“ bytových družstiev - II. ročník AZBEST CUP

Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som sa s vami podelila o zaujímavý príspevok. V mesiaci jún, v dňoch od 2. do 4. júna 2010 sa už po druhýkrát uskutočnilo stretnutie azbestárov - II. ročník AZBEST CUP. Tento rok to bolo opäť na Východe Slovenska a v prekrásnom prostredí v stredisku Bystrá pri Humennom. Organizátorom tohto celého podujatia bolo Bytové družstvo Humenné a firma ENVIRO SPEKTRUM Košice. Na stretnutí sa zišli zástupcovia Bytového družstva Spišská Nová Ves, Bytového družstva Prešov, Okresného stavebného bytového družstva Poprad, Správy domov Gelnica, s. r. o., Okresného stavebného bytového družstva Dolný Kubín, Okresného stavebného bytového družstva Rimavská Sobota, Stavebného bytového družstva Lučenec. Hlavnými sponzormi zároveň aj účastníkmi tejto akcie boli spoločnosť REHAU s.r.o. Bratislava, STOMIX Košice s.r.o., firma Ing. Jaroslav Pčola REINTER z Humenného a firma Juraj LEMEŠANI z Kráľoviec. Spolu zúčastnených bolo 110 azbestárov z Východu a Stredného Slovenska.

Obr. 1: Účastníci na školení

 

Obr. 2: Účastníci na školení

 

Hlavným cieľom „AZBESTÁROV“ bolo opäť netradičným spôsobom oboznámiť účastníkov formou školení s podaním aktuálnych informácii o súčasnom stave legislatívy, či už v oblasti hygieny práce alebo v oblasti odpadového hospodárstva.Prednášky boli prezentované firmou ENVIRO SPEKTRUM Košice, ktoré boli zamerané hlavne na bezpečné pracovné postupy pri sanácii „AZC“ rozvodov pri zabezpečovaní opráv a rekonštrukcií bytových domov vlastnou údržbou, ako aj otvorila sa téma demontáže starých eternitových striech, ktorá je v súčasnosti veľmi zaujímavá pre tie správcovské spoločnosti, ktoré už získali oprávnenie z Úradu verejného zdravotníctva SR v Bratislave aj na túto činnosť. Záver tohto stretnutia ešte pred vyhlásením športových výsledkov bol priestor vyhradený sponzorom. Slova sa ujala spoločnosť REHAU s.r.o. v zastúpení zástupcom spoločnosti Ing. Marcinom, ktorý účastníkom odprezentoval demontáž zvislých rozvodov vody a vnútornej kanalizácie so systémami REHAU–RAUTITAN a RAUPIANO Plus s uvedením praktických ukážok demontáže a montáže vnútorných rozvodov vody a kanalizácie systémom REHAU spoločnosťou Správa domov Gelnica, s.r.o. Počas troch dní sa striedali jednotlivé programy: školenia a športové disciplíny, ktoré zabezpečilo Bytové družstvo Humenné.Čo všetko sa účastníci počas stretnutia mohli dozvedieť?

1/ Aké typy oprávnení sú vydávané Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave?

 

Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave sú vydávané tri typy oprávnení:

TYP A: Oprávnenie potrebné pri odstraňovaní azbestových materiálov zo stavieb v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi slúžiacimi napobyt ľudí, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom.

TYP B: Oprávnenie potrebné pri odstraňovaní azbestových materiálov v interiéroch budov (s objemom sanovaného priestoru nad 10 m3) s použitím podtlakového systému vrátane zabezpečenia opláštenia fasády budov slúžiacich na pobyt ľudí.

TYP C: Oprávnenie potrebné pri prácach na odstraňovaní azbestových materiálov v interiéroch budov (v uzatvorených priestoroch do objemu 10 m3) s použitím priemyselných vysávačov (napr. odstraňovanie a opravy odpadových a kanalizačných rúr v bytových jadrách v budovách na bývanie).

 

V zmysle čl. XXXV zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov dochádza od dátumu jeho účinnosti, t.j. od 01.06.2010 k zmene zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 355/2007 Z.z.). Jednou zo zmien, konkrétne v bode 6 upravuje §41 zákona č. 355/2007 Z.z. a to tak, že oprávnenie vydávané ÚVZ SR na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb sa udeľuje na dobu neurčitú.2/ Čo je potrebné splniť, ak sa pristúpi k rekonštrukčným prácam pri odstraňovaní azbestovej strešnej krytiny, tzv. eternitu alebo azbestového opláštenia budovy?

 • podľa §41 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb možno vykonávať len na základe oprávnenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave. Zoznam firiem oprávnených odstraňovať azbestové Materiály zo stavieb je pravidelne aktualizovaný a zverejnený na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR v Bratislave – www.uvzsr.sk,

 • pred začiatkom výkonu prác je oprávnená FO alebo PO podľa §41 ods. 7 zákona č.355/2007 Z.z. povinná predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva (RÚVZ) návrh na odstraňovanie azbestu zo stavieb na posúdenie podľa §13 ods. 4 písm. k) a zdržať sa výkonu práce do času kladného posúdenia navrhovanej činnosti. Príslušný RÚVZ upresní rozsah podkladov, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o vydanie príslušného rozhodnutia,

 • zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní azbestu alebo materiálom, ktoré obsahujú azbest, je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov azbestu na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru,

 • FO alebo PO, ktorá vykonáva práce spojené s odstraňovaním materiálov obsahujúcich azbest je povinná postupovať pri vykonávaní týchto prác v súlade s Nariadením vlády SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci (ďalej len NV SR č. 253/2006 Z.z.). Je potrebné vykonať najmä tieto opatrenia:

 • vyčleniť zamestnancov, ktorí sanáciu azbestových materiálov budú vykonávať a určiť zodpovednú osobu, ktorá bude zodpovedať za vykonané práce,

 • zabezpečiť odbornú prípravu pre zamestnancov v rozsahu §9 ods. 2 NV SR č.253/2006 Z.z.,

 • zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov podľa §11 NV SR č.253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci,

 • viesť evidenciu zamestnancov podľa §12 NV SR č. 253/2006 Z.z., zamestnávateľ záznamy uchováva najmenej 40 rokov od skončenia práce v riziku expozície prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest a po ukončení činnosti ich odovzdá príslušnému orgánu verejného zdravotníctva,

 • viesť záznamy o školení zamestnancov v zmysle §3 NV SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu,

 • takáto FO alebo PO musí ďalej:

 • zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu na skládku nebezpečných odpadov v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch,

 • zabezpečiť opatrenia na zníženie rizika,

 • zabezpečiť OOPP pre zamestnancov a vykonávať ich pravidelnú údržbu a očistu,

 • zabezpečiť meranie koncentrácie azbestových vlákien v pracovnom ovzduší akreditovanou spoločnosťou s vydaním certifikátu o nezávadnosti ovzdušia.

 

3/ Pracovnú zdravotnú službu je povinný zabezpečiť každý zamestnávateľ pre všetkých zamestnancov?

 

Zákon č. 140/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 140/2008 Z.z.) ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Tento zákon definuje okrem iného povinnosť zamestnávateľa (t.j. právnickej alebo fyzickej osoby zamestnávajúcej aspoň jedného zamestnanca) v §6 ods. 1 písm. q – Všeobecné povinnosti zamestnávateľa, zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu podľa §26, ktorý definuje pracovnú zdravotnú službu. Z uvedeného vyplýva, že každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiťpracovnú zdravotnú službu (ďalej len PZS). Ďalšou dôležitou časťou tohto zákona je spôsob zabezpečenia výkonu PZS.

 

Zamestnávateľ môže zabezpečiť PZS dvoma spôsobmi:

 • vlastnými odbornými zamestnancami, ktorí sú s ním v pracovnom alebo obdobnom pomere a vykonávajú ju len pre tohto zamestnávateľa,

 • alebo môže zmluvne dohodnúť jej vykonávanie dodávateľským spôsobom s právnickými alebo fyzickými osobami – podnikateľmi, ktoré majú oprávnenie vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na výkon PZS (zoznam zverejnený na stránke www.uvzsr.sk).

V prípade, ak zamestnávateľ zabezpečuje PZS vlastnými zamestnancami, musí mať vlastný tím odborných zdravotníckych pracovníkov aspoň v rozsahu minimálneho zloženia tímu PZS v zmysle vyhlášky MZ SR č. 292/2008 Z.z. o podrobnostiacho rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť (ďalej len vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z.z.). V prípade, že zamestnávateľ zabezpečuje PZS zmluvne so subdodávateľom, tak uzavrie zmluvu s podnikateľským subjektom, ktorý má oprávnenie Úradu verejného zdravotníctva SR na výkon PZS. Zoznam takýchto subjektov je uverejnený na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR (www.uvzsr.sk). Špecifický je aj dohľad nad pracovným prostredím samostatne lekárom alebo verejným zdravotníkom u zamestnávateľa s počtom zamestnancov do 19, ak nevykonávajú rizikové práce. U zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 a 2, okrem profesií, u ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť na prácu osobitnými predpismi, zamestnávateľ nie je povinný zabezpečiť vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Je povinný zabezpečiť len dohľad nad pracovným prostredím, pracovnými podmienkami a spôsobom vykonávania práce z hľadiska vplyvu na zdravie zamestnancov. V takomto prípade činnosť PZS môže pre neho vykonávať samostatne lekár s určenou špecializáciou alebo verejný zdravotník s určenou špecializáciou, s ktorým má zamestnávateľ uzatvorený pracovnoprávny, alebo obdobný vzťah. Uvedenú činnosť môže vykonávať samostatne lekár s potrebnou špecializáciou, alebo samostatne verejný zdravotník s potrebnou špecializáciou. Zákon č. 132/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. mája 2010 (ďalej len zákon č. 132/2010 Z.z.) upravuje výkon PZS samostatne lekárom alebo verejným zdravotníkom s určenou špecializáciou. Títo budú môcť vykonávať činnosť PZS vo forme dohľadu nad pracovným prostredím (bez možnosti vykonávať posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce) u zamestnávateľa bez obmedzenia počtu zamestnancov, ak vykonávajú prácu zaradenú v kategórii 1. a u zamestnávateľa do počtu 50 zamestnancov, ak vykonávajú prácu zaradenú v kategórii 1. a 2. alebo len v kategórii 2. a to na prechodné obdobie od 1. 5. 2010 do 31. 12. 2011. Po uplynutí prechodného obdobia, t.j. od 1.1.2012, sa bude tento spôsob dohľadu nad pracovným prostredím týkať opäť zamestnávateľov s počtom zamestnancov nižším ako 19. Lekár, alebo verejný zdravotník môžu vykonávať túto činnosť len na základe písomného ohlásenia ÚVZ SR. Zoznam týchto zdravotníkov je zverejnený na webovej stránke ÚVZ SR Bratislava - www.uvzsr.sk.

 

4/ Aké lekárske preventívne prehliadky (ďalej len LPP ) musí zamestnávateľ vo vzťahu k práci vykonať?

 

LPP vo vzťahu k práci pri prácach zaradených do kategórie 1. až 4. vykonávajú lekári PZS s príslušnou špecializáciou.

Pri prácach zaradených do 3. a 4. kategórie u zamestnancov, FO–podnikateľa nezamestnávajúceho iné osoby a FO–uchádzača o zamestnanie na výkon týchto prác, vykonávajú lekári PZS s príslušnou špecializáciou. Podľa §63 ods. 9) zákona č. 140/2008 Z.z. môžu tieto prehliadky vykonávať do 31.12.2011 aj lekári so špecializáciou všeobecné lekárstvo pod dohľadom lekára PZS s príslušnou špecializáciou. Pri prácach zaradených do 1. a 2. kategórie u zamestnancov, FO–podnikateľa nezamestnávajúceho iné osoby a FO–uchádzača o zamestnanie na výkon týchto prác, a ktorých zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis vykonávajú okrem lekárov PZS s príslušnou špecializáciou aj lekári so špecializáciou všeobecné lekárstvo alebo všeobecná starostlivosť o deti a dorast, ktorí nie sú lekármi PZS. Z uvedeného vyplýva, že pri prácach zaradených do 1. a 2. kategórie u zamestnancov, FO–podnikateľa nezamestnávajúceho iné osoby sa lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci v súčasnosti nevyžadujú. Pre vykonávateľov prác spojených s odstraňovaním materiálov obsahujúcich azbest platí už spomínané NV SR č. 253/2006 Z.z., kde v §11 tohto nariadenia vlády stanovuje podmienky zdravotného dohľadu takto: Zamestnávateľ zabezpečí primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov pred začiatkom práce v expozícii prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest, ak na základe posúdenia rizika podľa §2 zistí riziko pre ich zdravie; súčasťou zdravotného dohľadu sú lekárske preventívne prehliadky. Na zamestnancov vykonávajúcich práce sa vzťahuje osobitný predpis a aj keď nebudú zaradení na vykonávanie rizikových prác (zaradených do kategórie rizika 3 a 4), zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vykonanie LPP v súlade s platnou legislatívou. Pred začiatkom práce v expozícii prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest je zamestnávateľ povinný zabezpečiť každému zamestnancovi lekársku preventívnu prehliadku, ktorá musí obsahovať vyšetrenia podľa prílohy č. 2 NV SR č. 253/2006 Z.z. Lekárska preventívna prehliadka sa vykonáva v súlade s najnovšími dostupnými poznatkami pracovného lekárstva. Obsahuje tieto postupy: osobný pohovor, zdravotnú a pracovnú anamnézu, celkové klinické vyšetrenie s osobitným zameraním na hrudník a pľúca a testy pľúcnych funkcií (objemy vdychu a výdychu a ich pomery). Lekár vykonávajúci zdravotný dohľad rozhodne o ďalších vyšetreniach, ako sú cytologické vyšetrenie spúta, rtg. snímky hrudníka, prípadne tomodenzitometria, prípadne ďalšie vyšetrenia podľa najnovších poznatkov pracovného lekárstva. Lekár vykonávajúci zdravotný dohľad sa musí oboznámiť s podmienkami práce každého vyšetrovaného zamestnanca, ktorý je exponovaný prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.

 

5/ Dotýka sa novela zákona o odpadoch č. 386/2009 Z.z aj bytových družstiev?

 

Dňa 30.6.2009 bola v NR SR schválená veľká novela zákona č. 223/2002 Z.z. o odpadoch. Novela zákona o odpadoch má č. 386/2009 Z.z. a nadobudla účinnosť dňom 1. novembra 2009.

 

Zmeny dotýkajúce sa správcovských spoločností (bytových družstiev) oproti doterajšiemu právnemu stavu:

§ 6 bol zmenený

Program pôvodcu odpadu a program obce

 

(1) Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a produkuje ročne viac než jednu tonu nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program.

Pozn.: Povinnosť vypracovať Program odpadového hospodárstva (POH) bude mať pôvodca odpadu, ktorý produkuje viac ako 1 t nebezpečného odpadu ročne (doposiaľ 500 kg).

 

§ 19 bol doplnený

Povinnosti držiteľa odpadu

 

(9) Plnenie povinností držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri servisných prácach, čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú, je povinná zabezpečiť táto právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ; tento postup sa nevzťahuje na odpady zo stavebných a demolačných prác podľa § 40c.

Pozn.: Odpady vznikajúce pri servisných prácach (napr. servis a údržba výťahov), pôvodcom odpadu je aj naďalej správcovská spoločnosť. Dodávateľ na základe zmluvného vzťahu so správcovskou spoločnosťou, ktorá servisné a udržiavacie práce pre ňu bude vykonávať sa stáva nasledujúcim držiteľom odpadu. Povinnosti pôvodcu/držiteľa odpadu si plní aj správcovská spoločnosť aj dodávateľ. V prípade rekonštrukcií výťahov je zodpovedný za odpady dodávateľ.

 

§ 40c bol doplnený

Stavebné odpady a odpady z demolácií

 

(5) Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác a výstavby, údržby, rekonštrukcie a demolácie komunikácií je ten, kto vykonáva tieto práce.

Pozn.: Napr. pri rekonštrukcii kanalizačných „AZC“ rozvodov v bytových domoch dodávateľ, ktorý vykonáva takéto práce presprávcovskú spoločnosť sa stáva pôvodcom odpadu a prechádzajú na neho všetky povinnosti pôvodcu.

 

V akých športových disciplínach sa súťažilo?

Po vyčerpávajúcich školeniach bol pre účastníkov vyhradený čas pre vzájomné športové zápolenie. Športovalo sa v disciplínach: nohejbal, volejbal, šípky, stolný tenis a stolný futbal.

 

Opäť suverénnym víťazom II. ročníka „AZBESTÁROV“ sa stalo tak, ako minulý rok Bytové družstvo Humenné. S najvyšším počtom bodov získalo Putovný pohár „AZBEST CUP“.

 

Na záver môžem skonštatovať, že aj toto naše druhé stretnutie bytových družstiev splnilo svoj cieľ, pre ktorý sme sa všetci v stredisku Bystrá pri Humennom zišli. V priebehu troch dní boli vykonané školenia netradičným spôsobom a účastníci využili rôzne športové aktivity, relax a oddych. Týmto zaujímavým podujatím sa založila nielen pre bytové družstvá, ale aj iné správcovské spoločnosti, ako aj stavebné, zatepľovacie firmy nová spoločná tradícia, že sa dá každý rok takto spolu stretnúť, nielen pri spoločnom školení, ale aj vzájomnom zápolení pri rôznych športových disciplínach. Počas dvoch večerov na spoločných posedeniach si účastníci mohli navzájom vymeniť skúsenosti z praxe, či už z rekonštrukčných prác, stavebných, zatepľovacích alebo skúsenosti zo správcovskej činnosti v bytových domoch. Pevne verím, že v tejto novej tradícii budeme pokračovať a naďalej ju rozvíjať.

 

Aj touto cestou by som sa chcela ešte raz poďakovať za spoluprácu Ing. Marte Sadloňovej, predsedníčke bytového družstva v Humennom a jej celému tímu za perfektné zvládnutie celej akcie. Taktiež chcem poďakovať firmám REHAU s.r.o. Bratislava, STOMIX Košice s.r.o., Ing. Jaroslav Pčola REINTER z Humenného a Juraj LEMEŠANI z Kráľoviec za ich sponzorské príspevky.

 

A keďže II. ročník „AZBESTÁROV“ bytových družstiev máme už za sebou, teším sa opäť na III. ročník, ktorý by sa mal konať v mesiaci jún 2011 na Strednom Slovensku v spolupráci s Okresným stavebným bytovým družstvom Dolný Kubín, na ktorý Vás všetkých srdečne pozývam.

 

Obr. 3: Volejbal

 

Obr. 4: Stolný futbal

 

Obr. 5: Celkové umiestnenie

Obr. 6: Putovný pohár „AZBEST CUP“